Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"

Country: Ukraine

City: Одесса

Abstr. due: 10.09.2012

Dates: 18.10.12 — 19.10.12

Address: Одеський національний економічний університет, кафедра економіки підприємства, вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна, 65026

Organizing comittee e-mail: ep_odeu@mail.ru

Organizers: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний економічний університет Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Вармінсько-мазурський університет (м. Ольштин, Польща) Університет прикладних наук (м. Міттвайд, Німеччина) Самарський державний технічний університет Білоруський національний технічний університет

Conference fees and accomodation: 100 грн., вартість публікації 1 сторінки тез - 40 грн.

 

Тематичні напрямки конференції:
1. Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства.
2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства.
3. Особливості планування та контролю діяльності підприємства в сучасних умовах.
4. Стратегія розвитку підприємства.
5. Сучасні технології управління на підприємстві.
6. Математико-статистичні методи і моделі економіки підприємства.

Умови участі:
Необхідно надіслати тези доповідей, заявку на участь та копію документу про сплату оргвнеску на електронну адресу оргкомітету.

Оплата участі:
Платіжні реквізити:
Переведення коштів здійснювати у відділеннях та через термінали самообслуговування ПАТ КБ "Приватбанк" на платіжну картку за номером:
6762-4683-0692-2976.
Одержувач: Янковий О.Г.


Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: 1-2 повні сторінки формату А-4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків - 2 см. Абзацний відступ зліва - 1,25.

Ри¬сун¬ки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

Література повинна містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на літературу в тексті подаються в порядку цитування в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18].

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів (не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче установа. Нижче через 1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом - назва (не більше 8 слів). Далі через 1 інтервал з нового рядка основний текст.

Information source:http://www.osvita.org.ua/events/1686.html