Мотиваційні аспекти учасників волонтерського руху як рушійна сила їх соціальної дії

<pre style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:&#xd;&#xa;150%;mso-ansi-language:UK">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Вже друге десятиріччя Україна знаходиться на складному шляху розвитку та реформування різних сфер суспільного життя &ndash; економічної, політичної, соціальної. Необхідність впровадження прогресивних змін в теорію та практику соціальної роботи вимагає залучення не лише матеріальних, технологічних, інформаційних, а і людських ресурсів. Не можна сподіватися, що держава повністю зможе задовольнити ці потреби своїми силами. Тому на допомогу приходять волонтери (від англ. &mdash; доброволець). Всесвітня Декларація Волонтерства</span><span lang="UK" style=";line-height:&#xd;&#xa;150%;mso-ansi-language:EN-US"> </span><span lang="UK" style=";&#xd;&#xa;line-height:150%;mso-ansi-language:UK">визначає, що <i style="mso-bidi-font-style:&#xd;&#xa;normal">&quot;всі люди повинні мати право вільно присвячувати час, талант, енергію іншим людям за допомогою індивідуальних і колективних акцій, не очікуючи винагороди&quot;.</i> [1]</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Співпрацюючи з фахівцями, вони надають необхідні соціальні послуги певним верствам населення &ndash; проводять профілактичні заходи, соціальні акції, тренінги, семінари.<span style="color:red"> </span>Саме тому волонтерство набуває такого вагомого значення і, відповідно, вимагає створення необхідних теоретичних розробок з даної проблематики, які в подальшому будуть використовуватися у практичній роботі. В свою чергу, вивчення вже існуючих теоретичних аспектів та практичних навичок волонтерства дозволить розробити ефективні шляхи залучення волонтерів до соціальної роботи, що є важливим для розширення соціальної допомоги, для соціалізація дітей та молоді, які беруть участь у волонтерському процесі.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Дуже важливо для установ, як державних, так і неурядових, правильно організовувати роботу волонтерів, враховувати специфічні моменти співпраці з ними. Це забезпечить успішне виконання волонтерами завдань соціальної роботи. Часто існує проблема незнання та невміння більшості організацій використовувати волонтерську працю. Перш, ніж набирати волонтерів на роботу, потрібно розробити волонтерську програму, стратегію набору добровольців, підготувати персонал до стосунків з волонтерами, знати, як мотивувати волонтерів, наглядати за їх роботою, оцінювати, визнавати, утримувати тощо.</span><span lang="EN-US" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:EN-US"> [2]</span><span lang="EN-US" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK"> </span><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">Особливу увагу хочу приділити саме мотивації учасників волонтерського руху.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">Структура кожного конкретного мотиву виступає як підстава дії, вчинку людини. Основними функціями мотивів виступають наступні: спонукальна, направляюча, регулююча. Разом зі вказаними слід зазначити стимулюючу, управляючу, організовуючу, контролюючу і захисну функції мотивів. </span><span lang="EN-US" style=";&#xd;&#xa;line-height:150%;mso-ansi-language:EN-US">[</span><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">3</span><span lang="EN-US" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:EN-US">]</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK;mso-bidi-font-weight:bold">Проаналізувавши науково-теоретичні та практичні дослідження і розробки з питань мотивації та заохочення підлітків та молоді до участі у волонтерському русі, я вирішила провести соціологічне дослідження у формі анкетування серед молоді м. Києві. Опитування відбулося в квітні 2007 року і охопило 80 людей віком від 14 до 27 років. <i style="mso-bidi-font-style:&#xd;&#xa;normal">Метою</i> дослідження було визначити мотиви участі підлітків та молоді у волонтерському русі, виявити присутність/відсутність бажання винагороди за волонтерську діяльність, визначити рівень розвитку комунікативних навичок, а також рівень обізнаності респондентів щодо діяльності волонтерів. </span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK;mso-bidi-font-weight:bold">Відповідно до мети дослідження висувалася наступна <i style="mso-bidi-font-style:normal">гіпотеза</i><b> </b></span><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">&ndash; в сучасних умовах основними мотивами участі у волонтерській роботі є<span style="color:red"> </span>альтруїстичне бажання волонтерів допомогти іншим, а також самоствердитися в процесі добровільницької діяльності, досягти особистісного і професійного розвитку.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">За даними анкетного опитування 80% респондентів залучалися до волонтерського руху, з них 56% досі задіяні в ньому. Виходячи з отриманих даних, можна зазначити наступне: рівень зацікавленості молоді у волонтерський діяльності досить високий, але поряд з тим існують причини, які заважають навіть при великому бажанні бути волонтером. Окрім основної &ndash; браку вільного часу, чітко виділяється неналежна неналагодженість організації волонтерської роботи в установах. Не дуже добре вивчаються мотиваційні аспекти волонтерства, що ускладнює процес взаємодії співробітників організації та добровільних помічників, а також гальмується виконання певних соціальних програм. Тому необхідно організаціям будь якого сектору виробити власні або залучити вже існуючі механізми організації праці волонтерів, їхнього навчання, мотивації та заохочення. Форми і методи роботи відповідно можуть бути різними і обиратися під конкретну організацію чи програму.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Свою майбутню роботу 59% респондентів пов&rsquo;язують з роботою з людьми, що є достатньо високим показником. </span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Серед сфер зайнятості в організаціях найбільше відсотків набрала соціальна робота (41%), особливо з дітьми (дитячі притулки, діти вулиці) - 66%. Респонденти, які задіяні в соціальній сфері (41 %), найчастіше працюють в напрямку профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі таких як, ВІЛ/СНІД, тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія (59%). Окрім цього, молодь займається культмасовою роботою, спортивними заходами, туристичними походами, допомагають людям похилого віку та людям з функціональними обмеженнями тощо.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Жоден з респондентів не зазначив відсутності заохочення та нагород в організаціях за свою роботу. Найчастіше волонтерів заохочують поїздками на екскурсії, в театри, туристичні походи (72%), матеріальними виплатами (проїзні, одяг, харчування) &ndash; 24%. Респонденти самостійно виділили такі &laquo;винагороди&raquo;, як моральне задоволення, досвід роботи з людьми. З загальної кількості опитаних останні дві &laquo;винагороди&raquo; цікавлять респондентів як бажана &laquo;оплата&raquo; роботи у обсязі 52% та 61%, поряд з чим стоїть і матеріальна винагорода &ndash; 59%. Також у волонтерстві вбачають можливості розважиться з друзями &ndash; новими і старими. Це також не є останнім чинником продуктивної діяльності волонтера, тому в установах, де залучені волонтери, має проводитися організація їхнього дозвілля (вечірки, дискотеки тощо).</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Такі результати свідчать про те, що рівень морального, соціально, духовного розвитку не малої кількості підлітків та молоді знаходиться на прийнятному рівні для того, щоб будувати плани про майбутній кадровий склад установ соціального захисту державного та недержавного секторів. І хоча відсоток молоді, яку можна вважати потенціалом соціальної сфери, не є занадто високим, все ж таки ми вважаємо за потрібне приділяти увагу цим молодим людям і створювати необхідні умови для набуття ними досвіду соціальної роботи. Поряд з цим не можна забувати про пропаганду волонтерської діяльності не лише на районному та регіональному рівнях, а і підвищувати роль та значимість волонтерської роботи на державному рівні.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Таким чином, гіпотеза, яка ставилася на початку, частково підтвердилася: за даними соціологічного дослідження одними з основних мотивів участі у волонтерській роботі є<span style="color:red"> </span>альтруїстичне бажання волонтерів допомогти іншим, позиція самоствердження в процесі волонтерської діяльності, досягнення особистісного і професійного розвитку, а також і матеріальне заохочення за виконану роботу.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">Для практичного застосування отриманих даних мною було розроблено тренінгове заняття для волонтерів з метою визначення мотивації їх участі у волонтерській діяльності. Це тренінгове заняття було проведене в квітні 2007 року в громадській організації YMCA. Учасники тренінгу (12 чоловік віком від 16 до 21 року) &ndash; волонтери цієї організації, які працюють за єдиним напрямком в одному колективі.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">В ході заняття було з&rsquo;ясовано основні мотиваційні аспекти цієї волонтерської групи: отримання нових навичок роботи з людьми, інформаційний інтерес, реалізація своїх творчих здібностей. Звісно, процес формування мотиву має індивідуальні особливості залежно від властивостей, якими володіє людина, все ж таки можна виділити загальні тенденції, які притаманні певній групі волонтерів, які займаються одним колом питань.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">Після тренінгового заняття волонтери відповіли на запитання <span style="mso-bidi-font-weight:&#xd;&#xa;bold">заключної оціночної анкети тренінгу. Згідно з отриманими результатами,</span> учасники тренінгу отримали нові знання, вміння та навички, необхідні для роботи в своєму колективі. Цей тренінг ще більше згуртував волонтерів між собою, що має налагодити чітку та продуктивну роботу в середині групи.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:&#xd;&#xa;UK">Підсумки проведеної роботи застосовуються мною на практиці. Збільшилась ефективність роботи з добровольцями, стали краще зрозумілими їхні потреби та більш ґрунтовно розроблюється план заохочувальних заходів для волонтерів.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;color:black;mso-ansi-language:UK">Працюючи з волонтерами, важко не помітити, що вони роблять відчутний внесок в процес роботи організації: підсилюється відчуття командної роботи, згуртованість та натхнення. Ці якості виробляються завдяки колективній праці людей із спільною метою. Їх важливість є дуже високою тому, що вони живлять громадську чи державну організацію для того, щоб вона досягла своїх цілей, впровадила в життя заплановані програми чи проекти. </span><span lang="UK" style=";&#xd;&#xa;line-height:150%;mso-ansi-language:UK">У волонтера можуть зникати інтерес, енергія, винахідливість при виконанні певної роботи, але організатор завжди повинен відчувати чи помічати такий стан своїх волонтерів і створювати такі ситуації, які б стимулювали учасників до нових дій</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Виходячи з викладеного матеріалу, необхідно зазначити, що організаціям будь якого типу, де залучаються до роботи волонтери, треба приділяти більшу увагу технологіям мотивації, заохочення та утримання волонтерів в організації шляхом проведення тематичних тренінгів, занять, які б давали змогу визначити потреби конкретних волонтерів, задоволення яких удосконалює їхню роботу.</span></span></span>

<span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:UK"><o:p></o:p></span></span></pre><pre style="text-align: justify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-ansi-language:UK"><o:p><span style="font-size:medium;">&nbsp;</span></o:p></span></span>

</pre><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p><span style="font-size:medium;"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">&nbsp;</p></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p><span style="font-size:medium;"><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK"><o:p></o:p></span></p></span></p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><p><span style="font-size:medium;"><pre><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">Література:</span></span></pre></span></p><p>&nbsp;</p><pre style="text-align: justify">

&nbsp;

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";line-height:150%;mso-ansi-language:UK">1. Загальна декларація волонтерів / XI Конгрес Міжнародної асоціації Волонтерів (Париж, 1990р.) // Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін &ndash; К.: Академпрес, 1999 &ndash;112 с.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";&#xd;&#xa;line-height:150%;mso-ansi-language:UK">2. Волонтерська служба недержавної організації соціальної сфери - К.: Джерела - <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>2000 р. &ndash; 120 с.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span lang="UK" style=";&#xd;&#xa;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">3. Ильин Е.П. </span><span style=";color:windowtext">Мотивация и мотивы</span><span lang="UK" style=";&#xd;&#xa;color:windowtext;mso-ansi-language:UK">// Спб.: Питер &ndash; 2008. &ndash; 512 с.</span></span></span>

<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Times New Roman;">&nbsp;</span></span></pre><pre style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><br /></span></pre>