Міжнародна наукова конференція "Бароко в архітектурі Чернігівщини" (до 300-річчя освячення Катерининської церкви)

Страна: Украина

Город: Чернігів

Тезисы до: 15.08.2015

Даты: 01.10.15 — 02.10.15

Е-мейл Оргкомитета: oldcher@gmail.com

Организаторы: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

 

Тематичні напрями роботи конференції:
- Бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві Чернігівщини;
- Основні проблеми дослідження та збереження пам’яток;
- Катерининська церква м. Чернігова: історія та архітектура.

Оргкомітет приймає заявки до 15 серпня 2015 р. на участь у роботі конференції. Тексти статей подаються у роздрукованому та електронному вигляді.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до програми конференції.
Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог, публікуватися не будуть.
За результатами роботи конференції буде видано збірник наукових праць «Чернігівські старожитності».

Вимоги до оформлення:
- обсяг матеріалів, що подаються, — до 1 друк. арк. тексту (формат А4), набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля зліва, зверху, знизу та справа — 20 мм; абзац — 1,25 мм (в автоматичному режимі);
- оформлення статей — згідно з вимогами ДАК України до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях; індекси посилань у тексті в квадратних дужках арабськими цифрами, напр.: [2, с. 15], де перша цифра — номер джерела в списку, друга — номер сторінки; у затекстових посиланнях на архівні документи інформація подається через кому, напр.: ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 15, арк. 13 зв.;
- графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій додаються окремим списком наприкінці тексту статті;
- у лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається класифікаційний індекс УДК, далі зверху праворуч курсивом друкується ім’я та прізвище автора; нижче — посередині, симетрично до тексту — назва статті великими літерами; - після основного тексту — «Список використаних джерел і літератури»;
- список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, в алфавітному порядку;
- до статті обов’язково додаються трьома мовами (українською, російською, англійською) прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація та ключові слова;
- на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, контактний телефон, e-mail;
- подані матеріали повинні бути вичитаними і відредагованими;
- усі посилання, назви використаних джерел і публікацій повинні бути звірені з оригіналами.

Веб-сайт конференции: http://monitor.cn.ua/ua/culture/32921