Статті у збірник наукових та науково-методичних праць «Сучасна освіта: реалії та перспективи»

Страна: Украина

Город: Кривій Ріг

Тезисы до: 01.12.2018

Даты: 01.01.19 — 31.01.19

Е-мейл Оргкомитета: inna1talash@gmail.com

Организаторы: Криворізький державний педагогічний університет

 

У січні 2019 р. у Криворізькому державному педагогічному університеті (кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи) буде видано збірник наукових та науково-методичних праць «Сучасна освіта: реалії та перспективи» (Випуск № 2).

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


До друку приймаються відредаговані та відкоректовані статті українською, російською, англійською мовами обсягом від 6 сторінок і більше у такому оформленні:
І. Вимоги щодо розміщення тексту статті:
1. У правому верхньому куті прізвище автора (авторів), ініціали, звання, посада (шрифт напівжирний, курсив).
2. Нижче (через 1 рядок) назва статті великими літерами (шрифт жирний).
3. Нижче, через 1 рядок резюме і ключові слова українською мовою (курсивом).
4. Нижче, через 1 рядок, текст статті.
5. Після тексту статті, через 1 рядок, напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У посиланні на літературу використовується порядковий номер у списку літератури та сторінка джерела, напр.: [5, с. 28].
6. Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані.
ІІ. Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів.
1. Текст статті готується в редакторі MS WORD 2003-2007.
2. Формат А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 см.
3. Параметри сторінки: поле зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см.
4. Текст статті друкується без табуляцій і переносів.
5. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-). Н-д: навчально-виховний (дефіс); педагогіка – це наука… (тире).
На окремому аркуші вказати свої дані: 
1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю).
2. Місце роботи (повністю), посада.
3. Вчений ступінь, вчене звання або категорія і звання (для вчителів, вихователів та ін.).
4. Контактні телефони.
Матеріали подавати до 1 грудня 2018 року.
Оплата за друк статті становить з розрахунку: 1 сторінка – 25 грн.
Матеріали приймаються одночасно за адресою:
м. Кривий Ріг,
Криворізький державний педагогічний університет,
психолого-педагогічний факультет,
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи,
аудиторія № 314 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 16.00).
Електронний варіант статті та відомості про автора можна подавати на електронну адресу: inna1talash@gmail.com
Телефони для довідок:
Талаш Інна Олександрівна (кандидат філологічних наук, доцент): 8-098-659-43-71 (Київстар).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються!

Веб-сайт конференции: https://kdpu.edu.ua/sotsialnoi-pedahohiky-i-sotsialnoi-roboty/naukova-robota/naukova-robota-vykladachiv.html