Reading, Writing, and Collecting: Books and Manuscripts in Wales, 1450-1850

Страна: Великобритания

Город: Brecon

Тезисы до: 07.01.2019

Даты: 24.04.19 — 25.04.19

Е-мейл Оргкомитета: BooksmanuscriptsWales@gmail.com

Организаторы: Brecon Cathedral

 

Wales lacks the long and fruitful scholarly tradition of book history that, in England, has revealed much about the preoccupations and interests of the reading and writing public. This is not due to a dearth of sources or interesting topics: there is much to be done, and much to work with.

This two-day conference builds on the work of the contributors to Philip Jones and Eiluned Rees's A Nation and its Books (1998), particularly although not exclusively, “the history of reading and authorship” which Jones and Rees were compelled to omit. The organisers will bring into conversation librarians, archivists, heritage professionals and researchers from a range of disciplines to

●       uncover the practices and processes by which people read, heard, performed and preserved texts of any genre, in Welsh, English or other languages

●       share the often scattered or ephemeral sources relating to the circulation and reception of books and manuscripts

●       explore new methodologies addressing the difficulties of proving knowledge, rather than simply ownership, of print and scribal material.

Our confirmed speakers to date include Dr David Pearson and Professor Helen Fulton. Suggested themes for proposals include, but are by no means limited to:

 • Celtic interactions
 • Language
 • Buying and selling
 • Library design and decoration
 • Private and public libraries
 • Collecting, networks, and circulation
 • Storing, preserving, damaging or destroying texts
 • Intersections between gender, class, race, age and/or sexuality andexperiences of acquiring and using texts
 • Multifarious forms of evidence available to reconstruct a history of reading including approaches which draw on material culture

We invite abstracts of approximately 250 words for

●       20 minute papers

●       pre-formed 90 minute panels (please send an abstract for each paper)

●       10 minute lightning presentations

●       poster presentations which will be displayed for the duration of the conference

Please send abstracts, accompanied by a short biographical note, to BooksmanuscriptsWales@gmail.com by 7th January 2019. Please note that the organisers will not accept proposals for all male panels.

 

Darllen, Ysgrifennu, a Chasglu: Llyfrau a Llawysgrifau yng Nghymru, 1450-1850

Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, 24-25 Ebrill 2019

Prif siaradwr: Dr David Pearson

Nid oes gan Gymru yr un traddodiad hir a ffrwythlon yn hanes y llyfr sydd, yn Lloegr, wedi dadorchuddio cymaint ynglyn â diddordebau a chymhellion y cyhoedd yn eu hysgrifennu a’u darllen. Nid prinder ffynonnellau na phynciau diddorol sydd ar fai: y mae llawer o waith i’w wneud, a digonedd o ddeunydd.

Bydd y gynhadledd deuddydd hon yn adeiladu ar waith y cyfranwyr i A Nation and its Books (1998)  Philip Jones and Eiluned Rees, yn enwedig ond ddim unig “hanes darllen ac awduriaeth” y gorfodwyd i Jones a Rees omedd. Bydd y trefnwyr yn dod â llyfrgellwyr, archifwyr, gweithwyr treftadaeth ac ymchwilwyr o amrediad eang o ddisgybleddau i ymddiddan efo’i gilydd er mwyn

●       dadorchuddio’r arferion a’r dulliau a ddilynid gan bobl i ddarllen, clywed, perfformio a chadw testunau o phob math yng Nghymraeg, Saesneg neu ieithoedd eraill

●       rhannu’r ffynnonellau gwasgaredig ac oesfyr oedd yn ymwneud â chylchrediad a derbyniad llyfrau a llawysgrifau

●       olrhain methodolegau newydd yn ymwneud â’r anhawsderau o brofi’r wybodaeth o ddeunyddiau printiedig ac ysgrifenedig, yn hytrach na’u perchnogaeth yn unig.

Awgrymir y themâu canlynol, ond croesawir themâu amgen yn ogystal:

 • Rhyngweithrediadau Celtaidd
 • Iaith
 • Prynu a gwerthu
 • Cynllunio ac addurno llyfrgelloedd
 • Llyfrgelloedd preifat a chyhoeddus
 • Casglu, rhwydweithiau, a chylchrediad
 • Storio, costreli, niweidio neu andwyo testunau
 • Rhyngblethiadau rhwng rhyw, dosbarth, hil, oedran, a/neu rhywioldeb a phrofiadau o ennill a defnyddio testunau
 • Yr amryfael ffurfiau o dystiolaeth ar gael i ail-lunio hanes darllen, gan gynnwys ymagweddau sydd yn tynnu ar ddiwylliant materaidd

Gwahoddwn grynodebau o thua 250 o eiriau yr un ar gyfer

●       papurau 20 munud

●       panelau rhagffurfiedig 90 munud (anfonwch grynodeb ar gyfer bob papur ogydd)

●       cyflwyniadau gwib 10 munud

●       cyflwyniadau ar ffurf posteri bydd yn cael eu harddangos drwy gydol y gynhadledd

Веб-сайт конференции: http://events.history.ac.uk/event/show/16399