ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі"

Страна: Украина

Город: Poltava

Тезисы до: 05.04.2019

Даты: 15.04.19 — 15.04.19

Область наук: Филологические;

Адрес: Kovala str. 5/707, Ukraine, Poltava, Kovala str. 5/707

Е-мейл Оргкомитета: kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

Организаторы: ДЗ "Луганський національний університет, Факультет іноземних мов, кафедра романо-германської філології

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, МАГІСТРАНТИ ТА МОЛОДІ НАУКОВЦІ!

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кафедра романо-германської філології запрошують Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі», яка відбудеться 15 квітня 2019 року на базі «Полтавського університету економіки і торгівлі» (м. Полтава, вул. Коваля, 3).

 

Формат проведення очна, заочна, дистанційна.

 

До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти, студенти та магістранти.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Актуальні питання романо-германської філології та перекладознавства.

2. Сучасні стратегії міжкультурної комунікації в європейському просторі.

3. Своєрідність романо-германської літератури.

4. Інноваційні технології викладання романо-германских мов.

 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, іспанська, французька.

Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету тези, заявку та скановану або сфотографовану копію сплати за публікацію (після підтвердження тез до друку) до 5 квітня 2019 р. (включно) на електронну адресу kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

 1. тези (2-3 сторінки); (назва файлу має бути українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другій частині слово «тези» (наприклад, Іванов М.С._тези);
 2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікації (назва файлу українською мовою, прізвище та ініціали учасника конференції та має містити у другій частині слово «квитанція» (наприклад, Іванов М.С._квитанція) (реквізити для сплати будуть надані після отримання тезисів доповіді та перевірки їх на антиплагіат);
 3. заявку на участь у конференції (назва файлу українською мовою, прізвище та ініціали учасника конференції та має містити у другій частині слово «заявка» (наприклад, Іванов М.С._заявка).

Вартість публікації у журналі становить (електронний варіант, сертифікат учасника конференції) – 70 гривень (збір коштів на друк збірника та його розсилку у бібліотеки, провідні освітні та наукові установи України).

Вимоги до оформлення

 • Обсяг – від 2 до 3 стор. формату А-5 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 11; міжрядковий інтервал – 1; абз. відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2,00 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах:
 • напрямок конференції відповідно до тематики тез (наприклад: Напрям 1. Актуальні питання романо-германської філології.);
 • ініціали і прізвище автора вказуються у правому верхньому кутку, шрифт жирний;
 • ініціали і прізвище наукового керівника (його звання та посада) вказуються у лівому верхньому кутку, шрифт жирний, після помітки: Науковий керівник ‒ ;
 • заклад вищої освіти (ЗВО) (місце навчання), місто проживання автора статті;
 • назва тез друкується великими літерами, вирівнювання по центру (шрифт жирний);
 • текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 мм, сторінки не нумеруються;
 • перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці тез в порядку появи відповідних посилань під назвою "Література", БЕЗ АБЗАЦНОГО ВІДСТУПУ;
 • посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
 • Повний текст наукової праці необхідно сформувати в такому порядку: актуальність; формулювання мети наукової праці (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження; висновки.

 

Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором та науковим керівником. Доповіді, які виконані з порушенням правил оформлення або не відповідають тематиці конференції, не приймаються до публікації. Усі тези будуть перевірені на плагіат!

 

Реквізити для оплати організаційного внеску

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу за реєстром обов’язкової розсилки. Після підтвердження щодо прийому тез до друку автору будуть надіслані реквізити для оплати публікації.

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Довідки можна отримати

Кокнова Тетяна Анатоліївна

Тел.:+38050-910-12-97

e-mail: kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

 

Адреса: м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 419 а (в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі) ‒ ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Оргкомітет залишає за собою право відмовити авторові в публікації тез, які на відповідають редакційним вимогам. Матеріали авторові не повертаються.

 

Приклади оформлення тез

Напрям 1. Актуальні питання романо-германської філології та перекладознавства

Іванов М.С., студент

Науковий керівник ‒ Петрова В.Б., к. філол. н., доцент

ДЗ «Луганський національний університет

 імені Тараса Шевченка», Суми

МОВЛЕННЄВІ АКТИ АНГЛІЙСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

До дослідницького поля сучасної лінгвістичної прагматики належать умови, за яких людина (суб’єкт мовлення) використовує мовні засоби в спілкуванні (умови адекватного добору та використання одиниць і категорій мови з урахуванням усіх контекстних, ситуативних чинників з метою досягнення найефективнішого впливу на партнера по комунікації, аудиторію, читачів) [1, с. 79]. Замовляння – тексти, призначені самим фактом свого виголошення вплинути на хід подій, змінити його у бажаному напрямку. Вони функціонують у сфері сакрального буття народу й людини, репрезентують своєрідну світоглядну систему, особливу картину світу. І. Ю. Черепанова визначає замовляння як універсальні, у високому ступені формалізовані сугестивні (прагматично марковані) тексти, які за своєю суттю є вимогами [2, с. 211].

Ми проаналізували 120 текстів замовлянь англійської магічної традиції, представлені у збірниках The Ultimate Book of Spells [5], Exploring Spellcraft [6], A Practical Guide to Witchcraft and Magick Spells [7], Encyclopedia of Spells [8], Faery Magick: Spells, Potions, and Lore from the Earth Spirits [9], Spells and Rituals for Love and Relationships [10], The Complete Idiot’s Guide to Wicca and Witchcraft [11].

…………..

Як бачимо, в усіх проаналізованих нами мовах групи директивів та репрезентативів значно превалюють над іншими типами мовленнєвих актів. В українських та в німецьких замовляннях група експресивів є третьою за розміром, на відміну від англійських та французьких магічних текстів.

Література

 1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. – (Сер. „Альма-матер”).
 2. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного / И. Ю. Черепанова. – М. : „КСП+”, 1999. – 416 с.
 3. Куранова С. І. Основи психолінгвістики : навчальний посібник / С. І. Куранова. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 208 с.

 

 

 

Напрям 1. Актуальні питання романо-германської філології та перекладознавства

Ivanov М.S., student

Scientific supervisor ‒ Petrov V.B., PhD, Associate professor

Luhansk Taras Shevchenko National University, Poltava

THE IMPLEMENTATION OF BLENDED FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN AUSTRIA

Foreign language learning and teaching has become rather complex in tertiary management education. In line with the Common European Framework [Council of Europe, 2001], on top of the language and cultural skills traditionally taught, the English classroom must support students in achieving academic fitness for further study and developing professional competencies for their internship abroad or future job. A promising language learning approach that may support students in all these directions is blended learning [4].

References

 1. Akhras F., Self J. System Intelligence in Constructivist Learning / F. Akhras, J. Self //International Journal of Artificial Intelligence in Education, 11, 2000. – P. 344 ‒ 376.
 2. Budka, P., Mader, E., Stockinger, J., Prilisauer, K., & Anderl, E. Interactive computer aided learning in social science education: strategies, scenarios, tools, and evaluations of an e-learning environment at the Department of Social and Cultural Anthropology of the University of Vienna. In M. E. Auer (Ed.), Interactive Computer Aided Learning Conference Proceedings: ePortfolio and Quality in e-learning. – [Internet Resource]. – Retrieved: March, 2017, from: http://www.univie.ac.at/ksa/e-learning)

 

 

 

Заявка на участь у

ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі»:

1.

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника конференції (повністю)

 

 

2.

Місце навчання (ЗВО, курс, факультет, спеціальність)

 

3.

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, звання, посада)

 

4.

Контактний телефон

 

 

5.

E-mail

 

 

6.

Назва секції

 

 

7.

Назва тез

 

 

8.

Форма участі: очна, заочна, дистанційна (відеозапис виступу)

 

 

9.

Необхідність використання комп’ютерного обладнання для презентації доповіді в PowerPoint

 

 

10.

Необхідність поселення у гуртожиток: вказати приблизні (плановані) дати і час приїзду та від’їзду

 

11.

Якщо не плануєте залишатися у гуртожитку, вкажіть приблизні (плановані) дати і час приїзду та від’їзду

 

 

Веб-сайт конференции: http://luguniv.edu.ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: