Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці»

Страна: Украина

Город: Мелітополь

Тезисы до: 15.05.2019

Даты: 13.06.19 — 14.06.19

Область наук: Педагогические;

Е-мейл Оргкомитета: conferinf@gmail.com

Организаторы: Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету ім.Б.Хмельницького

Условия участия и жилье: Оплата проїзду та проживання – за рахунок учасників

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Інститут модернізації змісту освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Запорізький національний університет

Бердянський державний педагогічний університет

Українська інженерно-педагогічна академія

Класичний приватний університет

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Софійський технічний університет

Вроцлавський природничий університет

Русенський університет «Ангел Кънчев»

Сілезький університет в Катовіцах

Ștefan cel Mare University of Suceava

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів закладів вищої освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, представників закладів формальної і неформальної освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів, студентів, фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

13-14 червня 2019 року у Мелітопольському державному педагогічному  університеті імені Богдана Хмельницького відбудеться

Міжнародна науково-практична конференція

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ»

Метою конференції є стимулювання науково-теоретичних і прикладних досліджень у галузі інформаційних технологій, визначення перспективних напрямів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у науці й освіті, обмін науковою інформацією і практичними здобутками у цій галузі, налагодження партнерських взаємовідносин між закладами освіти, науковими установами і підприємствами ІТ-галузі, заохочення студентської молоді до наукового пошуку.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Акмеологія професіоналізму: теорія, реалії, досвід.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
 3. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 4. Інноваційні підходи до навчання інформатики у сучасній школі.
 5. Проблеми професійної підготовки ІТ-фахівців. 
 6. Актуальні напрями розробки програмного забезпечення.

Офіційні мови конференції – українська, англійська, російська.

Форми участі – очна, заочна, дистанційна.

Місце проведення конференції: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312.

Матеріали, подані на конференцію, можуть бути опубліковані за вибором автора у:

 • збірці тез доповідей “Інформаційні технології в освіті та науці”;
 • у науковому електронному журналі “Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology” з безкоштовним присвоєнням дійсного ідентифікатора DOI кожній статті;
 • у фаховому науковому виданні „Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка”.

Для участі у конференції і публікації матеріалів необхідно надіслати на електронну пошту conferinf@gmail.com:

 1. Заявку на участь у конференції.
 2. Текст статті або тез доповіді, оформлений згідно вимог видання, до якого надається публікація.
 3. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску та друк тез доповіді (у випадку подання публікації до збірки тез).

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 15 ТРАВНЯ 2019 р.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Документи надсилаються електронною поштою трьома файлами (один – заявка, другий – стаття, третій – копія квитанції). Назва файлів за прізвищем першого автора (наприклад, Іванов_ІП_заявка.doc, Іванов_ІП_стаття.doc, Іванов_ІП_квитанція.doc).

Після отримання матеріалів Оргкомітет протягом трьох днів відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз.

З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів конференції авторам необхідно сплатити  організаційний внесок у розмірі 60 грн. та додатково за друк статті.

Вартість друку статті  у збірнику матеріалів конференції – 25 гривень за сторінку (повну й неповну). На одну наукову працю у збірнику надсилається один примірник збірника наукових праць на адресу, яку було вказано у заявці учасника конференції. Пересилка матеріалів конференції буде відбуватися за рахунок авторів. Для отримання додаткових збірників наукових праць необхідно сплатити додатково їх вартість у розмірі 60 гривень за кожний примірник.

 

Ministry of Education and Science of Ukraine Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

Modernization Institute of the Content of Education

Institute of Information Technologies and means of education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Zaporizhzhya National University

Berdyansk State Pedagogical University

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Classic Private University

Taras Shevchenko National University of Luhansk

Franko National University of Lviv

Technical University of Sofia

Wrocław University of Environmental and Life Science

“Angel Kanchev” University of Ruse

The University of Silesia in Katowice

Ștefan cel Mare University of Suceava

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND SCIENCE"

 

Welcome to cooperate with scientists, teachers of higher education institutions, teachers secondary education institutions, representatives of institutions of formal and informal education, doctoral candidates, and graduate students, specialists in information and communication technologies.

On June 13-14, 2019 in Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

will be International Scientific Conference "Information technologies in education and science"

 

The aim of the conference is to encourage scientific, theoretical, and applied research in information technology, identifying promising areas of information and communication technologies in science and education, exchange of scientific information and best practice in this area, establishing partnership between educational institutions, research institutions and enterprises of IT sphere, encouraging students to scientific research.

 

The main directions of the conference:

 1. Acmeology of professionalism: theory, reality and experience.
 2. ICT in education.
 3. Information technologies in scientific research.
 4. Innovative approaches to teaching IT science in the modern school.
 5. Problems of training IT professionals.
 6.  Recent trends of software development.

 

Official languages ​​of the conference - Ukrainian, Russian, English.

Forms of participation - full-time, part-time, distance.

Place of the conference: Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Hetman Street 20, city of Melitopol, Zaporizhia region, 72312.

The materials presented at the conference may be issued at the option of the author:

 • Collection of Abstracts "Information technology in education and science";
 • Scientometric in scientific electronic journal "Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology" (indexed in international database Index Copernicus International);
 • In the scientific publication, "Science Journal of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy ".

To participate in the conference and the publication of materials should be sent by e-mail conferinf@gmail.com:

 1. Application for participation in the conference.
 2. Text articles or abstracts issued as required by the publication, which provided post.
 3. The scanned receipt of the registration fee and publication abstracts (in the case of a publication in a collection of abstracts).

SUBMISSION DEADLINE MAY 15, 2019

Веб-сайт конференции: http://inf.mdpu.org.ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: