Вплив інформаційних технологій на світогляд сучасної людини

УДК:004:316.28:17.023

Дивнич .К.Ю.

Дорофенко.І.С.

Наук.керівник: Ставицький .О.В , к. е. н.

м. Київ

 

                      ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СВІТОГЛЯД СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

 

У цій праці ми розглянемо вплив інформаційних технологій на психологію мислення людини на її світогляд і філософію, і вплив на майбутнє нашого світу.

Інформаційні технології мають багато засобів впливу - це є засоби мультимедіа, листування та інформування. Вони допомагають тримати зв'язок на відстані та передавати найрізноманітнішу інформацію. Їх вплив став поширюватися недавно, у кінці 20 на початку 21 століття, і хоча час поширення доволі невеликий, вже зараз ми можемо усвідомити їх вплив на нас та наше майбутнє; вони надали нам багато можливостей для розвитку та створення нового комунікаційного простору між людьми. Перш за все ми розглянемо основних представників та засоби інформаційних технологій: 

  • Інформаційно-пошукові системи (ІПС) почали застосовуватися з середини 60-х років двадцятого століття, практично одночасно з початком використання електронно-обчислювальних машин, а потім і комп’ютерних систем в різноманітних сферах людської діяльності. Вони надали користувачам широкі можливості ефективного використання різних видів інформації. Головна вимога до будь-якої пошукової системи - швидке формування поточної і повної відповіді, адекватного запиту користувача. Розглядаючи вимоги, які пред'являються до точності пошукових операцій[1.С.54].

  • Головною можливістю, яку надає Інтернет - отримання новин. Ці новини надходять до кожного куточку світу з різних країн та місцевостей, інформаційні технології надали нам можливості знати про все, що відбувається в світі, будь то: медицина, освіта, погода і т.д. Одним із оптимальних рішень, що допомагають орієнтуватись у новинах, є поява інформаційних служб нового типу - систем синдикації новин. Під синдикацією в данному випадку розуміються технології збирання інформації і подальше її розповсюдження відповідно до потреб користувачів[1.С.165]. 

Світ став набагато більшим з появою інформаційних технологій, які надали нам безмежну кількість можливостей для самовдосконалення та побудуви нової цивілізації.

Найважливіший момент у нашому житті - народження, перші обличчя батьків, перший крок у світ, перше навчання, перші вірування. Все це є факторами формування нашого світогляду. Те, як ми бачимо світ, визначає наш шлях у майбутнє, нашу професію, родину, ідеали та принципи. Також на сучасний світогляд впливає нескінченна кількість факторів: релігійні, політичні, державні та інші. Наш світогляд - це сила, яка дає нам можливість не піддаватися впливу інших, бути незалежним та творчим. 

Що таке світогляд? У загальному розумінні - це усвідомлення людиною навколишнього світу, свого місця в ньому, свого ставлення і відношення до цього світу й до себе, претензій і намірів щодо світу і шляхів реалізації життєвих програм. Отже, світогляд - це певного роду знання про світ, людину і одночасно оцінка людиною світу і самої себе [2,С.17]. Світогляд - індивідуальний для кожної людини, в більшості кожна людина сама його формує та захищає, доволі часто ми піддаємося впливу зовнішніх факторів, це не є погано, якщо чітко розуміти, який зміст має ваша думка та бачення, і ваші дії не шкодять іншим. Світогляд вбирає в себе тільки узагальнені знання, тобто правильні для широкого класу явищ. Світоглядні знання допомагають нам орієнтуватись у світі цінностей: “добре - погано”, “шкідливо - корисно”, “прекрасно - потворно”, “розумно - безглуздо” тощо. Він постійно пульсує, оскільки весь час прагне до змістового наповнення [2.C.19]. 

Розглянемо один з найдовших та найсильніших інструментів впливу на світогляд  людини - релігію. Це інструмент здавна був відомий, як найефективніший. З його допомогою людям нав`язували ту правду, яка була їм вигідною. Здавна, ми можемо пам'ятати приклади того, як релігія боготворила монархів  та фанатично віруючих в релігію, в її твердження і накази. Ми можемо пригадати релігійні війни минулого, які порушували моралі та вірування релігії, війни за протиправні цілі, знищення дисидентів. Релігія старанно намагалась викорінити усе, що  було їм невигідно та спростовувало релігійні твердження.

Специфіка релігійного світогляду полягає в тому, що він виходить із принципу монізму. Основним елементом релігії є культова система, тобто система обрядових дій, спрямованих на встановлення певних відносин з надприродним. Кожний міф стає релігійним тією мірою, якою входить у культову систему як її змістовна сторона [2,С.21].

Підсумовуючи, треба додати, що релігія мала вплив на багато галузей людської діяльності, а особливо на науку. Релігія роками і століттями намагалася впливати на науку та її вчених.

 Психологія - одна з найважливіших наук для розуміння людини. Вона дає можливість нам зрозуміти, що по справжньому сильно діє на стосунки, думки та ідеї, та як думає, а головніше, як створюються нові та неординарні думки людей. Кожен індивід є особливим, та психологічно не схожим на інших, направленням мислення його етапами та змістом. Мислення - це одна з найважливіших функцій нашої психіки, вона дає нам змогу розширювати кордони стандартного сприйняття світу, та дає змогу створювати щось нове, не схоже на те що було, є, і буде, воно робить нас різними, допомагає нам у прийнятті найважливіших рішень, дає можливість контролювати як свої дії, так і інших. 

Отже, мислення - це процес (пізнавальна діяльність), продукт якої характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності, воно диференціюється на види залежно від рівнів узагальнення і характеру засобів, які використовуються, залежно від новизни узагальнень і засобів для суб'єкта, а також залежно від ступеня активності самого суб'єкта мислення[4,C.271]. 

При виникненні мислення може з’явитися потреба взаємодії. Воно відбивається  “в думці” за допомогою мовлення. Людина не діє безпосередньо з предметами, вона робить це подумки, не вступаючи в контакт із самими предметами й не вносячи реальних змін у їхню будову, розміщення[4,С.272]. 

Кожна наша дія так чи інакше з’являється з підсвідомості, у ході нашого отримання та аналізу інформації з навколишнього середовища , що ми бачимо чи відчуваємо, прикладами цього можуть бути: речі, особи, потреби  тощо. Дія- це кінцевий результат мислення, вирішення певної задачі чи проблеми, але інколи для дії потрібна творчість та уява. У нашому сучасному просторі, творчість та креатив стали основними ресурсами для створення прекрасного.

Творчість - здатність до створення нового, неординарного, її мають не всі люди, а особливо не всі її використовують та розвивають. Творчість з'являється в процесі вирішення не шаблонних та індивідуальних проблем, чи потреби в розкритті себе, та свого “Я”.  У сучасному світі піддаються розвитку не тільки наші здібності та можливості, але й навіть наше мислення та погляди на речі, які більшості здаються не важливими, чи буденими.

Підводячи риску треба розповісти про таке явище поширення інформації як Fake. Ви, мабуть, мали змогу чути таке слово як Fake- підробка, фальсифікація, неправдива інформація, та інші. У нашому сучасному житті Fake став доволі популярний та відомим, з появою месенджерів, таких як: Viber, Facebook, Telegram, та інших. Цей вид поширення неправдивої чи спеціально фальсифікованої інформації став доволі розповсюдженим, але найжахливіше, що більшість людей сприймають цю інформацію за реальну та правдиву, таким чином Fake змінює у більшості людей їх ставлення до певних речей чи подій, або жахливіше - до певних процедур, та подібного. Таким чином люди страждають не тільки морально але й фізично. Як приклад такого втручання ми можемо пригадати випадок з цирком “Кобзов” взимку 2018 року,  де з використанням FAKEів, відмовляли людей від вакцинації своїх дітей, засобами поширення неправдивої та неперевіреної інформації, та особистих думок людей, які проти вакцинації дітей [5]. 

Завершуючи цю тему, ми в свою чергу хочемо побажати вам залишатися свідомими та не піддаватися негативному впливу , бути собою та мати свою думку.

 

Література

  1. Бородкіна І. Л. Інтернет-технології та інформаційні ресурси/ І.Л.Бородкіна.- К., 2011. - 244с.

  2. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції / В.Г.Кремень, В. В. Ільїн. – К., 2005.- 528с.

  3. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу / В.В. Москаленко.-К., 2007.- 448с.

  4. Психологія / За ред.. Ю. Л. Трофімова.-К., 1999. -558с. 

  5. Гараева Д. Г. Вакцинация - не личное дело: Роль медиа в родительском принятии решений в эпоху информационного общества/ Д.Г. Гараева // Вісник КІБІТ. Спецвипуск.- 2018.- № 2(36).

Science Categories: