«Електронний уряд» як механізм публічного управління та адміністрування: досвід Рокитнянської РДА Київської області

Світлана Поливян,

здобувачка магістерського освітнього ступеню

за програмою «Публічне управління та адміністрування»,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

«Електронний уряд» як механізм публічного управління та адміністрування:

досвід Рокитнянської РДА Київської області

З появою сучасних технологій електронних комунікацій, перед урядами багатьох країн світу, постало завдання раціоналізації державної управлінської діяльності. Нинішні інформаційно-комунікаційні технології істотно підвищують якість управлінської діяльності, усувають дублювання і надлишковість функцій управління, покращують доступність інформації, активізують зворотний зв'язок влади і суспільства. У процесі діяльності держави зростає роль і значення публічного управління, покликаного забезпечувати реалізацію функцій держави, підвищувати його ефективність. На публічне управління покладаються найважливіші функції, зумовлені об'єктивними закономірностями, виконання яких забезпечує належне функціонування. Зазначені обставини зумовили необхідність проведення системного аналізу природи та виявлення проблем у даній предметній галузі, а також перспектив її реформування на прикладі Рокитнянської райдержадміністрації Київської області.

Рокитнянський район створений постановою Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету 07 березня 1923 року. Територія району – 66,2 тис. га (661,5 кв. км). До складу району входять 14 сільських та одна селищна рада, що об’єднують 23 населені пункти з районним центром в смт. Рокитне. Населення району налічує 27,0 тис. осіб [3].

Здійснення інформаційної політики адміністрації відбувається за допомогою забезпечення розміщення інформації на офіційному сайті адміністрації.

Основними завданнями є: створення інформаційно-технічних умов для надання адміністрацією якісних інформаційних послуг населенню та юридичним особам; інформатизація діяльності керівництва та структурних підрозділів адміністрації; забезпечення експлуатації інформаційної системи адміністрації; забезпечення інформаційної безпеки при експлуатації автоматизованих інформаційних систем адміністрації, актуалізації і збереження інформаційних ресурсів, виконання заходів щодо захисту конфіденційної інформації, передбачених законодавством; контроль за дотриманням інформаційної безпеки в області інформаційних систем і телекомунікацій співробітниками адміністрації; робота з кадрами адміністрації з метою підвищення рівня володіння програмними засобами, виконання вжитих заходів щодо забезпечення захисту інформації; опрацювання перспективних напрямків розвитку в сфері комп'ютеризації.

На кінець 2018 року забезпечено надання послуг в електронній формі: через офіційний сайт Адміністрації - 13 послуг. Рокитнянською районною державною адміністрацією, проводиться моніторинг якості та доступності надання послуг в частині дотримання вимог адміністративних регламентів. Зауваження, відмічені в ході моніторингу, усуваються структурними підрозділами адміністрації в найкоротші терміни.

Проводиться моніторинг скарг на неякісне надання послуг та опитування заявників про задоволеність якістю надання послуг. Скарги на неякісне надання послуг в 2018 році не надходили

Крім того, в 2018 році проведено моніторинг якості надання державних послуг шляхом проведення опитування заявників, які отримують послуги у структурних підрозділах державних закладах.

Щоквартально здійснювався ревізія правових актів Адміністрації на предмет відповідності їх чинному законодавству: перевірено понад 3,8 тис. правових актів, за результатами ревізії у 4 правових актах внесено зміни, 93 правових акта визнані такими, що втратили чинність.

Також проведена правова експертиза 64 проектів договорів (угод), за яким стороною виступає Адміністрації.

У 2018 році проводилася робота по забезпеченню реалізації структурними підрозділами Адміністрації заходів з підвищення правової культури населення.

У рамках підвищення правової культури населення проведено наступні заходи:

- у мережі «Інтернет» розміщено понад 100 матеріалів з правових питань;

- відзначені сертифікатами та пам'ятними подарунками випускники освітніх організацій, які брали активну участь у роботі громадських приймалень.

Продовжують свою роботу організовані раніше громадські приймальні, розташовані в будівлях адміністрації. Правова допомога надається представникам соціально незахищених верств населення (інваліди, пенсіонери, учні, студенти, безробітні, військовослужбовці, сироти, члени багатодітних сімей). Студенти старших курсів під керівництвом кваліфікованих педагогів проводять правові консультації, надають допомогу у складанні різних документів-позовних заяв, скарг, письмових звернень до прокуратури та т. д.

У звітному році діяльність Адміністрації було присвячено понад 270 матеріалів засобів масової інформації (далі - ЗМІ) (в 2017 році - 200 матеріалів)[3].

Взаємодія зі ЗМІ дозволяє формувати додаткові канали "зворотного зв'язку" між населенням та органами місцевого самоврядування. На офіційному сайті Адміністрації в мережі «Інтернет» організовано наповнення стрічки: в 2018 році розміщено понад 2,8 тис. інформаційних матеріалів (майже на 50 новин більше, ніж у 2018 році)[3].

Поряд з основними завданнями велася робота з інформаційного супроводу: ініціювання публікацій в ЗМІ, зустрічі з журналістами (організація заходів з представниками ЗМІ), моніторинг ЗМІ і аналіз. інформаційного поля, організація та проведення інформаційно-рекламних акцій, робота в соціальних медіа.

Загалом, можна відзначити позитивну динаміку інформатизації державних управлінських процесів, що відбувається в останні роки. Це підтверджує і позитивна тенденція зміни у світовому рейтингу: з 2014 року позиція перемістилася з 54 місця на 37 станом на 2018 рік[2].

Необхідно підкреслити, що проблеми з впровадженням «електронного уряду» носять не технічний, а в основному організаційно-правовий характер. Як наголошує Т. Гaмaн [1, c.408], дані експертних опитувань свідчать про те, що проблеми відсутності нормативної бази або поганої координації при внесенні змін у нормативні правові акти є найбільш гострими на даний момент.

Разом з тим, як зазначають О. Зубчик та Д. Кірєєв [4, c. 154], невирішеними залишаються завдання визначення конкретних практичних правових, регуляторних (організаційних), економічних та фінансових інфраструктурних механізмів розвитку «цифрового суспільства», що б сприяло швидкому розвитку цифрової економіки.

На наш погляд, правильно обрані інституційні механізми можуть дозволити і нашій країні ефективно впровадити сучасні методи "електронного урядування" і використовувати зарубіжний досвід. Але для цього необхідно піти від технократичного дискурсу в сприйнятті проекту впровадження "електронного уряду". Один з найважливіших напрямків у вирішенні цієї проблеми  - підвищення ефективності законотворчої діяльності.

Список використаної літератури

1. Гaмaн Т. В. Роль i значення зв’язкiв з громaдськiстю у формувaннi позитивного iмiджу органів державної влaди / Т. В. Гaмaн, О. A. Aндрiйчук // Унiв. нaук. зaп. – 2018. – № 4 (40). – С. 408.

2. Офіційний сайт Рокитнянської Районної Державної Адміністрації: веб-сайт. URL: https://rokytne-rda.gov.ua/ (дата звернення: 01.11.2019).

3. Офіційний сайт Міністерства Освіти і Науки України: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення: 03.11.2019).

4. Oleh Zubchyk & Denys Kireev, 2019. "Development of Digital Economy as an Element of the Social Development Strategy in Ukraine," International Journal of Economics and Financial Issues, Econjournals, vol. 9(6), pages 151-155.