Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development

Страна: США

Город: Dallas

Тезисы до: 10.12.2019

Даты: 20.12.19 — 20.12.19

Область наук: Экономические;

Е-мейл Оргкомитета: info@ukrlogos.in.ua

Организаторы: Primedia eLaunch LLC

 

① English | ② Українська | ③ Русский


① ___________________________

Collective Monograph «Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development»

Sections of the Collective Monograph:
I.
 Methodological principles of setting up the system of economic entities activity development
IІ. Organization and regulation of the activity of international economic relations subjects
IІІ. Planning, control and accounting of economic activity
ІV. Optimization and increasing the efficiency of public administration institutions functioning

City of publication: Dallas (USA)
Release date: 20.12.2019
Publisher: Primedia eLaunch LLC
Official languages: English.
Total number of pages: 10-40 pages.

Articles are accepted in any language, but they must have an abstract in English

AcceptancePublication of e-versionShipment

till 10.12.2019

20.12.2019till 10.01.2020

✓ The monograph will be published by a USA publisher with the ISBN of the publisher country (978-1-64669-378-8).
✓ Author(-s) of the collective monograph will receive 1 copy of printed monograph. It is possible to order additional copies.
✓ Each article will be assigned a unique code DOI.
✓ Articles will be indexed in CrossRef and will be available for indexing in Google ScholarORCIDPublons and other databases of automatic indexing.
✓ The monograph will be publicly available on the Open Journal System platform under terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

The publication fee depends on the total number of pages of an article: 

   10 р.

   11 р.

   12 р.

   13 р.

   …

   20 р.

   21 р.

   …

  40 р.

   30 EUR

   32 EUR

   34 EUR

   36 EUR

   …

   50 EUR

   52 EUR

   …

  90 EUR

An additional copy of the monograph

first two 5 EUR each; the next - 15 EUR each

Shipment to Ukraine

free

Shipment to another country

15 EUR

Initiator of edition: UKRLOGOS.IN.UA (Ukrainian scientific web platform).
The platform receives and reviews scientific articles. The site provides detailed information about the collective monograph, requirements and contacts of the editorial board. After publication of the monograph, printed copies will be sent from the publisher (Primedia eLaunch LLC, Dallas, USA) to the UKRLOGOS.IN.UA office, from where they will be sent to the authors. The authors do not pay for international shipping.

 

② ___________________________

Колективна монографія «Теоретико-методологічні підходи до формування сучасної системи розвитку підприємств, організацій та установ»

Розділи монографії:
I.
 Методологічні принципи розбудови системи розвитку діяльності суб’єктів господарювання
IІ. Організація та регулювання діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин
IІІ. Планування, контроль та облік економічної діяльності
ІV. Оптимізація та підвищення ефективності функціонування органів публічного управління

Місто видання: Даллас (USA)
Дата видання: 20.12.2019
Видавництво: Primedia eLaunch LLC
Офіційна мова видання: англійська.
Обсяг матеріалів: від 10 до 40 сторінок.

Статті приймаються будь-якою мовою, але всі вони повинні мати анотацію англійською мовою

Прийом статейПублікація на сайтіПоштова розсилка

до 10.12.2019

20.12.2019до 10.01.2020

✓ Колективну монографію буде видано закордонним американським видавництвом з присвоєнням відповідного ISBN країни видавця (978-1-64669-378-8).
✓ Автор(-и) колективної монографії отримають 1 друкований примірник видання зі своєю статтею. Є можливість замовити додаткові екземпляри.
✓ Кожній статті буде присвоєно унікальний код DOI.
✓ Статті індексуватимуться в CrossRef, а також будуть доступні для завантаження та індексації в Google ScholarORCIDPublons та інших базах автоматичної індексації.
✓ Матеріали колективної монографії знаходитимуться в відкритому доступі на платформі Open Journal System на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Сума внеску за публікацію статті, залежно від її обсягу та становить: 

   10 стор.

   11 стор.

   12 стор.

   13 стор.

   …

   20 стор.

   21 стор.

   

  40 стор.

   30 EUR

   32 EUR

   34 EUR

   36 EUR

   …

   50 EUR

   52 EUR

   …

  90 EUR

Додатковий примірник монографії

перші два по 5 EUR; наступні – по 15 EUR

Доставка примірників по Україні

безкоштовно

Доставка в інші країни

15 EUR

Ініціатор видання монографії: UKRLOGOS.IN.UA (українська наукова веб-платформа).
Платформа здійснює прийом та рецензування наукових статей. На сайті можна знайти детальну інформацію про колективну монографію, вимоги та контакти редакції. Після видання монографії, друковані примірники будуть надіслані з видавництва (Primedia eLaunch LLC, Dallas, USA) на адресу офісу UKRLOGOS.IN.UA, звідки будуть розіслані авторам. Автори не оплачують міжнародну доставку.

 

③ ___________________________

Коллективная монография «Теоретические подходы к формированию современной системы развития предприятий, организаций и учреждений»

Разделы монографии:
I. 
Методологические принципы построения системы развития деятельности субъектов хозяйствования
II. Организация и регулирование деятельности субъектов международных экономических отношений
IІІ. Планирование, контроль и учет экономической деятельности
ІVОптимизация и повышение эффективности функционирования органов публичного управления

Город издания: Даллас (USA)
Дата издания: 20.12.2019
Издательство: Primedia eLaunch LLC
Официальный язык издания: английский.
Объем материалов: от 10 до 40 страниц.

Статьи принимаются на любом языке, но все они должны иметь аннотацию на английском языке

Прием статейПубликация на сайтеПочтовая рассылка

до 10.12.2019

20.12.2019до 10.01.2020

✓ Монография будет издана зарубежным американским издательством с присвоением соответствующего ISBN страны издателя (978-1-64669-378-8).
✓ Автор(-ы) коллективной монографии получат 1 печатный экземпляр издания со своей статьей. Есть возможность заказать дополнительные экземпляры.
✓ Каждой статье будет присвоен уникальный код DOI.
✓ Статьи будут индексироваться в CrossRef, а также будут доступны для загрузки и индексации в Google ScholarORCIDPublons и другие базы автоматической индексации.
✓ Материалы коллективной монографии будут находиться в открытом доступны (Open Access) на платформе Open Journal System на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Сумма взноса за публикацию статьи, в зависимости от ее объема и составляет: 

   10 ст.

   11 ст.

   12 ст.

   13 ст.

   …

   20 ст.

   21 ст.

   …

  40 ст.

   30 EUR

   32 EUR

   34 EUR

   36 EUR

   …

   50 EUR

   52 EUR

   …

  90 EUR

Дополнительный экземпляр монографии

первые два по 5 EUR; далее – по 15 EUR

Доставка экземпляров по Украине

бесплатно

Доставка в другую страну

15 EUR

Инициатор издания монографии: UKRLOGOS.IN.UA (украинская научная веб-платформа).
Платформа осуществляет прием и рецензирование научных статей. На сайте можно найти подробную информацию о коллективной монографии, требования и контакты редакции. После издания монографии, печатные экземпляры будут направлены из издательства (Primedia eLaunch LLC, Dallas, USA) на адрес офиса UKRLOGOS.IN.UA, откуда будут разосланы авторам. Авторы не оплачивают международную доставку.

Веб-сайт конференции: https://ukrlogos.in.ua/ua_monographie_20_12_2019.php

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: