VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід»

Страна: Украина

Город: Одеса

Тезисы до: 17.02.2020

Даты: 17.03.20 — 17.03.20

Область наук: Филологические;

Е-мейл Оргкомитета: foreign.languages@onu.edu.ua

Организаторы: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Условия участия и жилье: безкоштовна

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід»,  яка відбудеться 17 березня 2020 року на базі кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

До участі в конференції запрошуються магістри, аспіранти та науковці Вишів України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

 

Планується робота за наступними секціями:

 

Секція 1. Новітні методики викладання іноземної мови академічного та професійного спрямування: проблеми та перспективи.

Секція 2. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства художньої, професійної  та академічної літератури.

Секція 3. Проблеми міжкультурної комунікації, культурної та мовної варіативності в сучасному світі.

Секція 4. Інноваційні дослідження в сфері природничих та гуманітарних наук (біології; геології, географії та екології; економіки, менеджменту та маркетингу; історії; математики, фізики та інформаційних технологій; міжнародних відносин та міжнародних економічних відносин; педагогіки; права; психології; соціології; туризму; філософії; філології).

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДОПОВІДЕЙ:

 

Бажаючим взяти участь у інтернет-конференції потрібно до 17 лютого 2020 направити наступні матеріали на адресу оргкомітету (foreign.languages@onu.edu.ua):

 

1) заявку на участь (формуляр додається);

2) текст тез, оформлений відповідно до вказаних вимог.

Вимоги до оформлення:

 

Приймаються тези доповіді обсягом до трьох сторінок тексту разом з малюнками та таблицями, формату А4, набрані у редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм. Текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки. Сторінки не нумеруються.

Розташування на сторінці: назва доповіді великими літерами (напівжирним шрифтом, розмір кегля – 14, вирівнювання – по центру). Нижче (у наступному рядку) - прізвище та ім’я автора (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12, вирівнювання – по центру ). Нижче (у наступному рядку) – повна назва навчального закладу (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12, вирівнювання - по центру). Нижче (через один рядок) з нового рядка Abstract (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12, вирівнювання – по центру). З наступного рядка – текст анотації англійською мовою  (50-80 слів) та 4-5 Keywords (шрифт – напівжирний, розмір кегля – 12, вирівнювання – по центру).

Нижче (через один рядок) з нового рядка друкується текст тез. Перенесення слів у статті не допускається. Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: (Залевська, 2005). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку (Залевська, 2005: 125). У списку літератури обов’язково мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті. Бібліографічний опис використаної літератури та джерел виконується двічі. З нового рядка після тексту статті з абзацу напівжирним шрифтом пишеться слово ЛІТЕРАТУРА. У наступному рядку друкується список літератури, оформлений за вимогами ВАК України (розмір кегля – 12, міжрядковий інтервал – 1). У наступному рядку з абзацу REFERENCES: виключно латиницею, використовуючи транслітерацію даних про джерела, не нумеруються та друкуються 12 кеглем, міжрядковий інтервал 1. (Онлайнові транслітератори: Стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php);  Стандартна російська транслітерація (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

  • Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов І.І._тези, Іванов І.І._заявка.

 

  • Роботи аспірантів, здобувачів, магістрів подаються з відсканованою копією рецензії наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою установи чи підрозділу). У заявці необхідно також вказати контактний телефон та/або електронну адресу наукового керівника.

 

  • Текст доповіді повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. Автор несе власну відповідальність за зміст тезисів!!!

 

  • Увага!!! Матеріали, надіслані пізніше вказаного терміну, а також матеріали, що оформлені без дотримання вказаних вимог або не відповідають тематиці конференції, до друку не приймаються.

 

  • Матеріали та програма конференції будуть розміщені на сайті кафедри іноземних мов природничих факультетів ОНУ ім. І.І. Мечникова: http://lingvo.onu.edu.ua

 

 

Зразок оформлення Статті

 

МЕНТАЛЬНИЙ ЛЕКСИКОН ЯК ШЛЯХ ДО ПІЗНАННЯ ОНІМІВ

Ганна Ткаченко

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Abstract

The article analyzes the mechanisms and means …..

Keywords: mental lexicon, onym, …..

 

ВСТУП (розкривається актуальність, здійснюється постановка проблеми, формулюється мета і завдання)

Структура та форми репрезентації …..

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ (матеріал, що досліджується і яким чином досліджується)

           Матеріалом даної розвідки стали …..

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (викладається матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження)

Основними чинниками, що формують …..

ВИСНОВКИ (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень)

Серед усього вище переліченого можемо зробити наступні висновки …..

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Баксанский О.Е. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП: От познания к действию. М.: КРАСАНД, 2010.

2. Бубнова Г. И., Ратникова Е. И. Устнопорождаемая речь: изучение синергетических свойств на акустическом уровне // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная ком-муникация. 2009. № 3. С. 124-135.

3. Lindau M. The story of /r/ / Mona Lindau. In Phonetic Linguistics: Essays in honor of Peter Ladefoged. New York: Academic Press. 1985. 157-168.

4. Ladefoged P., Maddieson I. Sounds of the World`s Languages. Oxford: Blackwell Publishers. 1996.

 

References

Baksanckii O.E. (2010) Kognitivno-sinergeticheskaia paradigma NLP: Ot poznaniia k deistviiu. M.: KRASAND.

 

Bubnova G.I., Ratnikova E.I. (2009) Ustnoporozhdaiemaia rech: izucheniie sinergeticheskikh svoistv na akusticheskom urovne. In Vestnik MGU. Ser. 19. Lingvistika I mezhkulturnaja kommunikatciia. № 3. 124-135.

 

Ladefoged P., Maddieson I. (1996) Sounds of the World`s Languages. Oxford: Blackwell Publishers.

Lindau M. (1985) The story of /r/ / Mona Lindau. In Phonetic Linguistics: Essays in honor of Peter Ladefoged. New York: Academic Press. 157-168.

Контактна інформація:

 

Голова оргкомітету:

к. філол. н., доц. Васильченко Олена Германівна (elena.vasylchenko@gmail.com)

Заступник голови:

к. філол. н., доц. Ткаченко Ганна Володимирівна (anntkachenko1@gmail.com)

Відповідальний секретар конференції:

Асистент: Романенко Вікторія Олегівна (тел: +380975276506)

Текст доповіді та усі питання надсилайте на електронну адресу: foreign.languages@onu.edu.ua (з позначкою «интернет-конференція 2020»)

 

З повагою,

Оргкомітет.

Веб-сайт конференции: http://lingvo.onu.edu.ua/