Конкурс студентських наукових робіт «Актуальні проблеми всесвітньої історії» ім. О. Г. Хмельникова приурочений до 100 річчя кафедри всесвітньої історії ДНУ

Страна: Украина;

Дедлайн: 01.04.2020

Веб-сайт: dnu.dp.ua

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення конкурсу студентських наукових робіт «Актуальні проблеми всесвітньої історії» ім. О. Г. Хмельникова приуроченого до 100 річчя кафедри всесвітньої історії ДНУ»

 (2019-2020 навчальний рік)

 

Розділ I. Мета конкурсу

 

  1. Збереження пам’яті про Олександра Григоровича Хмельникова серед  студентів-істориків;
  2. Сприяння популяризації  наукових досліджень всесвітньої історії у студентському середовищі;
  3. Відзначення 100-річчя кафедри всесвітньої історії.

 

Розділ II. Підготовка та умови конкурсу

Для підготовки конкурсу «Актуальні проблеми всесвітньої історії» ім. О. Г. Хмельникова приуроченого до 100 річчя кафедри всесвітньої історії ДНУ» (далі конкурсу) створюється Оргкомітет у складі викладачів кафедри всесвітньої історії ДНУ.

До участі у конкурсі запрошуються студенти ІІ-V курсів, які спеціалізуються по кафедрі всесвітньої історії.

Допомогу у підготовці конкурсних робіт надають наукові керівники студентів та координатори: завідувач кафедри всесвітньої історії Д. В. Архірейський, доцент А. Г. Венгер.

Виконані роботи здаються в електронному і роздрукованому вигляді (з візою наукового керівника) на кафедру всесвітньої історії доценту А. Г. Венгеру до 1 квітня 2020 р. включно. Ті роботи, що надходитимуть після 1 квітня 2020 р., не розглядатимуться.

До 15 квітня 2020р.  буде повідомлено про їхню участь у конкурсі. Обов’язковим є дотримання принципів академічної доброчесності, роботи будуть перевірені на антиплагіат.

Перевіряючи роботи, рецензенти оцінюють їх за стобальною шкалою за такими критеріями:

1) формулювання теми – 10 балів.

2) постановка наукового завдання (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження) – 10 балів.

3) оформлення використаних джерел та літератури відповідно до вимог Положення – 10 балів.

4)  послідовність і логічність викладення матеріалу – 50 балів.

5) аналітичність роботи, чітке формулювання висновків –  20 балів.

До другого туру допускаються роботи які в сумі набрали більше 50 балів.

Розділ III. Вимоги до роботи

    До участі допускаються роботи, виконані українською мовою.

Зразок оформлення титульної сторінки подано у Додатку 2 до Положення.

   У вступній частині роботи необхідно сформулювати актуальність вибраної теми, а також причини її вибору, сформулювати мету, можливості застосування. В основній частині викладається фактичний бік дослідження у цілісній, взаємозалежній і послідовній структурі. Висновок повинен обов'язково будуватись на основі матеріалу основної частини і носити конкретний характер.

    Дотримання оформлення роботи, списку використаних джерел і літератури та посилань згідно з вимогами оргкомітету є одним із критеріїв оцінювання.

     Вимоги до оформлення дослідницьких робіт

1. Обсяг роботи (без списку джерел і літератури та додатків): мінімум – 20 сторінок, максимум – 30 сторінок.

2. Поля в документі: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

3. Текст має бути вирівняний по ширині сторінки.

4. Шрифт: Times New Roman, 14-й кегль.

5. Міжрядковий інтервал: 1,5.

6. Міжабзацний інтервал: 0.

7. Текст розлогої цитати (більше 4 рядків) подається як вставка (без лапок, зі звуженням відступів на 1 см); шрифт: Times New Roman, 12-й кегль; міжрядковий інтервал:

8. Примітки посторінкові, ставляться внизу сторінки; нумерація приміток наскрізна (єдина для всієї роботи).

9. Шрифт приміток: Times New Roman, 12-й кегль.

10. Міжрядковий інтервал у примітках: 1.

11. Нумерація сторінок:

- титульна сторінка не нумерується;

- нумерація починається зі сторінки зі змістом роботи;

- номер сторінки ставиться в нижньому правому куті сторінки арабськими цифрами; нумерація наскрізна (єдина для тексту, списку джерел і літератури та додатків).

12. Кожен розділ має починатися з нової сторінки (опція «Розрив сторінки»). Пункти розділів не треба починати з нової сторінки.

13. Додатки до роботи подаються наприкінці роботи, після Списку використаних джерел і літератури.

14. Таблиці, графіки, карти та інший візуальний матеріал подаються як додатки і нумеруються (наприклад: Додаток 1). Легенда подається під зображенням. Нижче – джерело, звідки воно взяте.

15. Обов’язкові компоненти роботи:

- титульна сторінка;

- зміст;

- вступ;

- текст роботи, поділений на розділи (і підрозділи);

- висновки

- список джерел і літератури.

- (необов’язкові елементи) додатки (таблиці, графіки, карти, зображення тощо).

16. У змісті роботи обов’язково вказуються номери сторінок всіх структурних частини.

17. В тексті використовувати поліграфічні (кутові) лапки «». У разі необхідності одночасно використати два види лапок спочатку використовувати поліграфічні лапки, а в них – подвійні: «...“…”...».

18. Слід розрізняти тире (–) і дефіс (-). Тире – це пунктуаційний знак, а дефіс – орфографічний.

 

     Порядок зазначення категорій джерел у списку використаних джерел і літератури. Вимоги до оформлення списку бібліографії вказані у Додатку 1 цього Положення.

1. Джерела

 

1.1. Неопубліковані (архівні документи)

1.2. Опубліковані (збірки документів, окремі публікації документів)

1.3. Періодика

1.4. Джерела усної історії

1.5. Фільми

1.6. Візуальні джерела (плакати, карти тощо)

1.7. Джерела в електронному форматі

2. Література

2.1. Монографії, збірки статей, брошури, тези конференцій

2.2. Статті

3. Довідкові видання, енциклопедії, словники

4. Електронні ресурси

 

Список використаних джерел і літератури подається за алфавітом (спочатку тексти кирилицею, а потім – латинкою). Нумерація джерел в списку джерел і літератури для кожної категорії окрема.

Розділ ІV. Захист робіт і визначення переможців

Захист робіт відбудеться у середині квітня 2020 р. на базі кафедри всесвітньої історії.

Публічний захист робіт складається з доповіді (до 5-7 хвилин) під час якої можуть бути використані мультимедійні засоби. Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання присутніх студентів та членів журі.

Захист оцінюється членами журі у 100 балів. Журі оцінюють:

  1. Уміння стисло охарактеризувати роботу – 25 б.
  2. Якість відповіді на питання – 25 б.
  3. Поінформованість у проблематиці теми в цілому – 25 б.
  4. Полемічні здібності – 25 б.

Розділ V. Нагородження переможців

Усі учасники конкурсу, які беруть участь у захисті робіт, нагороджуються дипломами. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та  грошовими преміями (преміальний фонд з власного бюджету формують члени родини О. Г. Хмельникова). За результатами рецензування та публічного захисту буде визначено чотири переможці:

І місце (один переможець) – 50% від загального призового фонду;

ІІ місце (один переможець) – 30% від загального призового фонду;

ІІІ місце (два переможці) –10%від загального призового фонду;

 

 

 

Похожие гранты и стипендии с открытой подачей заявок: