Gaude Polonia

Страна: Польша;

Дедлайн: 15.10.2020

Веб-сайт: nck.pl

 

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny:

 • film,
 • fo­to­gra­fia,
 • kon­ser­wa­cja za­byt­ków,
 • li­te­ra­tu­ra/prze­kład,
 • mu­zy­ka,
 • sztu­ki wi­zu­al­ne,
 • teatr,
 • kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.

Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

Kryteria i preferencje

Kan­dy­da­ci:

Pro­gram sty­pen­dial­ny Gaude Po­lo­nia skie­ro­wa­ny jest do na­stę­pu­ją­cych śro­do­wisk twór­czych:

 • filmowcy,
 • fotograficy,
 • historycy i krytyce filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 • konserwatorzy dzieł sztuki,
 • literaci/tłumacze z literatury polskiej,
 • muzealnicy,
 • muzycy,
 • artyści sztuk wizualnych,
 • artyści teatru,

Dzie­dzi­ny:

 • film,
 • fotografia,
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • literatura/przekład,
 • muzealnictwo,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr.

Pre­fe­ren­cje:

 • wiek do 40 lat (w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach 45 lat),
 • kan­dy­da­ci winni le­gi­ty­mo­wać się zna­czą­cy­mi osią­gnię­cia­mi w swo­ich dzie­dzi­nach twór­czo­ści.


Kry­te­ria for­mal­ne:

 • oby­wa­tel­stwo i miej­sce sta­łe­go za­mel­do­wa­nia na Bia­ło­ru­si, Ukra­inie lub innym pań­stwie Eu­ro­py Środ­ko­wo-​Wschod­niej,
 • pełne wyż­sze wy­kształ­ce­nie,
 • zna­jo­mość ję­zy­ka pol­skie­go w stop­niu umoż­li­wia­ją­cym pod­sta­wo­wą ko­mu­ni­ka­cję.

Zasady finansowania

 • Stypendysta otrzymuje stypendium miesięczne w wysokości 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto.
 • Stypendyście gwarantuje się zakwaterowanie w czasie realizacji stypendium.
 • Stypendysta w czasie realizacji stypendium będzie objęty opieką artystyczną.
 • Stypendium może być realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stypendium obywa się w terminie od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.
 • Stypendysta zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres pobytu w Polsce (w kraju pochodzenia lub w Polsce).
 • Stypendysta pokrywa koszty podróży z własnych środków.