Конкурс «Молодіжна столиця України»

Страна: Украина;

Дедлайн: 31.01.2021

Веб-сайт: zakon.rada.gov.ua

 

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та процедуру проведення національного конкурсу «Молодіжна столиця України» (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді.

3. Завданнями Конкурсу є:

узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики;

обмін досвідом молодих людей із різних частин України та країн Європи;

проведення тематичних заходів упродовж усього року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

4. Ініціаторами та організаторами Конкурсу є Мінмолодьспорт та за згодою громадська організація «Український інститут міжнародної політики», громадська спілка «Національна молодіжна рада України». Партнером в організації та проведенні Конкурсу є Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

5. Конкурс відбувається на засадах відкритості, конкурентності та долучення ключової аудиторії - молоді.

6. Організаційна структура Конкурсу охоплює Наглядову раду Конкурсу, Секретаріат Конкурсу та Раду партнерів Конкурсу.

II. Наглядова рада Конкурсу

1. Наглядова рада Конкурсу створюється для забезпечення зваженого та справедливого підходу до ухвалення рішень у межах Конкурсу, залучення зацікавлених сторін до розгляду стратегічних рішень, формування та просування комунікаційної стратегії Конкурсу в ключових аудиторіях.

2. До Наглядової ради Конкурсу за згодою можуть входити:

представники ініціаторів та організаторів Конкурсу;

представники центральних органів виконавчої влади (за згодою);

представники асоціацій органів місцевого самоврядування (за згодою);

представники громадських об’єднань (асоціацій, рад тощо), які опікуються питаннями формування та реалізації молодіжної політики (за згодою);

представники міжнародних організацій, проектів та ініціатив, серед пріоритетів діяльності яких - посилення спроможності місцевого самоврядування та молодіжна політика (за згодою);

представники засобів масової інформації, які працюють із молодіжною аудиторією (за згодою);

експерти в молодіжній сфері (за згодою).

3. Завданнями Наглядової ради Конкурсу є:

1) визначення шляхом голосування критеріїв конкурсного відбору, форми заявки для міст; визначення строків проведення Конкурсу у відповідному році;

2) розгляд та аналіз заявок, що надійшли для участі в Конкурсі;

3) визначення міста - переможця Конкурсу.

4. Головою Наглядової ради Конкурсу є делегований представник Мінмолодьспорту.

5. Члени Наглядової ради Конкурсу беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування не має перевищувати 40 відсотків від загальної чисельності членів Наглядової ради Конкурсу.

7. Остаточний склад Наглядової ради Конкурсу на поточний рік формує та затверджує своїм наказом Мінмолодьспорт.

8. Організаційною формою роботи Наглядової ради Конкурсу є засідання, на якому повинні бути присутні члени Наглядової ради Конкурсу або уповноважені від них представники та представники Секретаріату Конкурсу, які забезпечують підготовку й подання на розгляд Наглядової ради Конкурсу заявок від міст, що надійшли для участі в Конкурсі.

9. Рішення про скликання засідання Наглядової ради Конкурсу ухвалює її Голова.

10. Засідання Наглядової ради Конкурсу проводить її Голова або за його дорученням член Наглядової ради Конкурсу.

11. Засідання Наглядової ради Конкурсу вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

12. Члени Наглядової ради Конкурсу зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій. Конфлікт інтересів визначається згідно із Законом України «Про запобігання корупції». Перед початком розгляду пропозицій член Наглядової ради Конкурсу зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. Член Наглядової ради Конкурсу, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

13. Наглядова рада Конкурсу здійснює оцінку та аналіз роботи міст відповідно до критеріїв конкурсного відбору.

14. Рішення Наглядової ради Конкурсу ухвалюються шляхом голосування більшості присутніх на засіданні членів Наглядової ради Конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради Конкурсу.

15. У разі неможливості делегувати на засідання уповноваженого представника член Наглядової ради Конкурсу повідомляє Секретаріат Конкурсу про свої рішення з питань порядку денного засідання напередодні проведення цього засідання.

16. Рішення Наглядової ради Конкурсу оформлюються протоколом, який підписує її Голова, у разі відсутності Голови - головуючий, який проводить засідання. На підставі рішення Наглядової ради Конкурсу щодо переможця Конкурсу видається відповідний наказ Мінмолодьспорту.

17. Під час ухвалення рішень члени Наглядової ради Конкурсу керуються критеріями конкурсного відбору та ключовими пріоритетами і принципами реалізації молодіжної політики, визначеними в:

Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2016–2020 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148 (зі змінами);

Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованій Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

підсумковому документі «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», затвердженому на Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку в 2015 році;

«Порядку денному 2020», ухваленому на Конференції Міністрів, відповідальних за молодіжну політику Ради Європи;

Переглянутій Європейській Хартії участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях;

інших нормативно-правових актах, міжнародних актах, які застосовуються в молодіжній сфері.

III. Секретаріат Конкурсу

1. Секретаріат Конкурсу забезпечує поточну роботу з організації конкурсу, відповідає за підготовку засідань Наглядової ради Конкурсу та імплементацію її рішень, комунікацію в межах Конкурсу з ключовими аудиторіями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадським середовищем, іншими зацікавленими сторонами.

2. Склад Секретаріату Конкурсу на поточний рік формує Мінмолодьспорт.

3. Секретаріат Конкурсу складається з представників Мінмолодьспорту, громадської організації «Український інститут міжнародної політики», громадської спілки «Національна молодіжна рада України» (за згодою).

IV. Рада партнерів Конкурсу

1. Завданням Ради партнерів Конкурсу є синергія і гармонійний підхід у розподілі ресурсів та забезпечення комплексної підтримки реалізації молодіжної політики на місцевому і регіональному рівнях у межах Конкурсу.

2. Склад Ради партнерів Конкурсу формує Мінмолодьспорт.

3. До Ради партнерів Конкурсу за згодою можуть входити донорські структури, компанії та корпорації, що підтримують проведення Конкурсу.

V. Процедура проведення Конкурсу

1. Процедура проведення Конкурсу передбачає:

оголошення про початок та строки проведення Конкурсу; Мінмолодьспорт забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб зазначеної інформації, а також визначених Наглядовою радою Конкурсу критеріїв конкурсного відбору та форми заявки для міст;

оформлення заявок від міст згідно із формою, затвердженою Наглядовою радою Конкурсу;

прийняття заявок від міст Секретаріатом Конкурсу;

розгляд заявок від міст та їх оцінку членами Наглядової ради Конкурсу;

презентацію міст, обраних Наглядовою радою Конкурсу до фінального відбору Конкурсу;

ухвалення рішення про переможця Конкурсу;

нагородження міста-переможця і надання йому статусу «Молодіжна столиця України» у відповідному році;

проведення всеукраїнського форуму для молоді в місті - переможці Конкурсу.

2. Місто-переможець має право знову брати участь у Конкурсі не раніше ніж через три роки після отримання статусу «Молодіжна столиця України».

 

Похожие гранты и стипендии с открытой подачей заявок: