What impact did the coronavirus have on the residents of Aktobe and how to prevent its spread?

Abstract 

The paper examines the impact of the coronavirus on the lives of residents of Aktobe and the measures taken to combat its spread. The main purpose of the study was to clarify the consequences of COVID-19 and the effectiveness of the measures taken. Today this is a very urgent problem. From December 31, 2019, to November 9, 2020, fifty-one million cases of COVID-19 are reported, as well as 1,30 million deaths. Data collected during the survey, and from the Internet. According to the data received, humanity is suffering from the coronavirus. The paper seeks to answer the question: What impact did the coronavirus have on the residents of Aktobe and how to prevent its spread? 

Абстракт 

В статье исследуется влияние коронавируса на жизнь жителей города Актобе и меры принятые для борьбы с его распространением. Основной целью исследования было выяснение последствий КОВИД-19 и эффективности принятых мер. На сегодняшний день это очень актуальная проблема. С 31 декабря 2019 года по 9 ноября 2020 года было зарегистрировано пятьдесят один миллион случаев заболевания COVID-19, а также 1,30 миллиона смертей. Данные, собранные в ходе опроса, так и из интернета. Согласно полученным данным, человечество страдает от коронавируса. В статье ставится задача ответить на вопрос: Какое влияние оказал коронавирус на жителей Актобе и как предотвратить его распространение? 

Абстракт 

Мақалада коронавирустың Ақтөбе қаласы тұрғындарының өміріне әсері және оның таралуымен күресу шаралары қарастырылған. Зерттеудің негізгі мақсаты COVID-19 зардаптарын және қабылданған шаралардың тиімділігін анықтау болды. Бүгінгі күні бұл өте өзекті мәселе. 2019 жылдың 31 желтоқсанынан бастап 2020 жылдың 9 қарашасына дейін COVID-19-тің елу бір миллион оқиғасы, сондай-ақ 1,30 миллион өлім туралы хабарланды. Сауалнама кезінде және Интернеттен алынған мәліметтер. Алынған мәліметтер бойынша, адамзат коронавируспен ауырады. Мақала сұраққа жауап беруге бағытталған: коронавирус Ақтөбе тұрғындарына қандай әсер етті және оның таралуын қалай болдырмауға болады? 

Прикрепленный файлРазмер
File Paper.docx623.36 KB