How air pollution affects people and animals in Kazakhstan?

Abstract (English)

In my research, I deeply studied the problem of air pollution in Kazakhstan. In it you will learn about what air pollution is, how it affects the health of people and animals, how to solve this problem, what measures have been taken by global organizations.

I used primary and secondary sources to find information. I used the results of my survey and interview responses as primary information. This information helped to consider the problem from the people, society, victims. Also, I used various sites, articles and research as secondary sources.

Key Words (English)

Air, pollution, Kazakhstan, WHO, human, animal, problem, global.

 

Abstract (Russian)

В своем исследовании я глубоко изучил проблему загрязнения воздуха в Казахстане. В нем вы узнаете о том, что такое загрязнение воздуха, как оно влияет на здоровье людей и животных, как решить эту проблему, какие меры были предприняты всемирными организациями.

Key Words (Russian)

Воздух, загрязнение, Казахстан, ВОЗ, человек, животное, проблема, глобальный.

 

Для поиска информации я использовал первичные и вторичные источники. В качестве первичной информации я использовал результаты моего опроса и ответов на интервью. Эта информация помогла рассмотреть проблему со стороны народа, общества, жертв. В качестве вторичных источников я использовал различные сайты, статьи и исследования.

Abstract (Kazakh)

Мен өз зерттеулерімде Қазақстандағы ауаның ластану проблемасын терең зерттедім. Онда сіз ауаның ластануы дегеніміз не, бұл адамдар мен жануарлардың денсаулығына қалай әсер етеді, бұл мәселені қалай шешуге болады, жаһандық ұйымдар қандай шаралар қабылдады. Ақпарат табу үшін мен негізгі және қосымша дереккөздерді пайдаландым. Мен сауалнаманың және сұхбаттасудың жауаптарын алғашқы ақпарат ретінде пайдаландым. Бұл ақпарат проблеманы адамдардан, қоғамнан, құрбан болғандардан қарастыруға көмектесті. Мен әр түрлі сайттарды, мақалаларды, зерттеулерді екінші деңгейлі дереккөздер ретінде пайдаландым.

Key Words (Kazakh)

Ауа, ластану, Қазақстан, ДДҰ, адам, жануар, проблема, ғаламдық.

Прикрепленный файлРазмер
File Final Paper.docx297.86 KB