Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади та практичні досягнення»

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 20.06.2014

Даты: 15.10.14 — 16.10.14

Е-мейл Оргкомитета: ipv2@ukr.net

Организаторы: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

 

За матеріалами конференції буде виданий збірник праць, зареєстрований ВАК України як фахове видання (Постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1-05/1). Приймаються лише наукові статті обсягом не менше 10 повних сторінок комп’ютерного тексту (20000 знаків з пробілами), які мають такі необхідні елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідженням з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки і перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1).

 

Веб-сайт конференции: http://www.ipv.org.ua/home/93-2014-04-23-14-25-05.html