Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем

Країна: Україна

Місто: Дніпро

Тези до: 01.09.2017

Дати: 12.09.17 — 15.09.17

Область наук: Біологічні;

Е-мейл Оргкомітету: hydrodnu@gmail.com

Організатори: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

  • Шановні колеги!
  • Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
  • ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
  • «Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем»
  • 12-15 вересня 2017 року, м. Дніпро, Україна
  •  

Організатор конференції – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (hydrodnu@gmail.com).

Робота конференції буде здійснюватися за такими напрямками:

- Гідроекологічний моніторинг водних екосистем.

- Шляхи реабілітації та збільшення продуктивності водних екосистем.

- Фізіолого-біохімічні аспекти стану водних біоценозів.

- Санітарно-екологічні проблеми якості риби та інших харчових гідробіонтів.

- Перспективи розвитку аквакультури та її роль у збереженні генофонду цінних і зникаючих видів.

- Паразити і хвороби гідробіонтів, новітні методи їх профілактики і лікування.

- Радіоекологічні проблеми водних екосистем.

- Екологічне виховання.

- Екологія акватериторіальних комплексів.

В рамках роботи конференції планується проведення наукової школи-семінару молодих вчених «Сучасні методи гідроекологічних досліджень».

Оргкомітет конференції: Федоненко О.В. – д.б.н., проф. зав. каф. загальної біології та водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара (голова); Севериновська О.В. – д.б.н., декан факультету біології, екології та медицини ДНУ ім. О. Гончара, проф. каф. фізіології людини та тварин; Потрохов О.С. – д.б.н., с.н.с., завідувач лабораторії біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН України; Ришард Кольман – д.б.н., проф., зав. відділу аквакультури Інститут прісноводного рибного господарства (м.Ольштин, Республіка Польща); Грубінко В.В. – д.б.н., проф., зав. кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Бузевич І.Ю. – д.б.н., зав. відділом вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України; Матвієнко Н.М. – д.б.н., с.н.с., зав. відділу іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН України; Заморов В.В. – к.б.н., декан біологічного факультету Одеського національного університету ім. Мечникова (Україна); Худий О.І. – к.б.н., доц., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна); Христенко Д.С. – к.б.н., с.н.с. відділу вивчення біоресурсів водосховищі Інституту рибного господарства НААН України; Куцоконь Ю.К. – к.б.н., с.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України; Єрух М.М. – директор ННК «Акваріум» ДНУ ім. О. Гончара; Іванько І.А. – к.б.н., директор НДІ біології ДНУ ім. О. Гончара; Колесник Н. Л. – к. с.-г. н., с. н. с., зав. лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності Інституту рибного господарства НААН України; Барулін Н.В. − к.с.-г.н., доц., зав. каф. іхтіології та рибництва Білоруської державної сільськогосподарської академії (Республика Білорусь); Тромбицький И.Д. − д.б.н., виконуючий директор Міжнародної асоціації Eco-TIRAS (Республіка Молдова); співробітники кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара: Шугуров О.О. – д.б.н., проф., Єсіпова Н.Б. − к.б.н., доц.; Ананьєва Т.В. − к.б.н., доц.; Шарамок Т.С. − к.с.-г.н., доц.; Яковенко В.О. − к.б.н., доц.; Клименко О.Ю. – к.б.н., доц., Маренков О.М. − к.б.н., доц., (відповідальний секретар); Стригіна Т.А.– асистент.

Заявки на участь у конференції і тези доповідей приймаються оргкомітетом до 1 вересня 2017 р. на e-mail: hydrodnu@gmail.com

Тези доповідей приймаються електронною поштою українською, російською або англійською мовами. Об'єм тексту до 2-х сторінок, формат – А4, гарнітура – MS Word; шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см, усі поля 20 мм.

Текст не повинен містити таблиці, рисунки і графіки. У тексті можливі посилання на джерела літератури. У посиланнях вказується прізвище першого автора або перше слово у назві роботи і рік публікації, наприклад (Коваленко, 2013).

У тезах: перший рядок – назва публікації (великими жирними літерами по центру). Нижче (по центру) – прізвище та ініціали кожного автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – назва установи, місто, країна, електронна пошта. Далі – через один пробіл – текст. У кінці обов’язково подати англійською мовою назву, прізвища авторів, назву організації та резюме. Електронний варіант має бути збережений у форматі RTF.

Зразок оформлення тез:

 

СТАН ПОПУЛЯЦІЙ РИБ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Іванов І.І., к.б.н., доцент

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,

м. Дніпропетровськ, Україна, hydro-dnu@mail.ru

 

Текст …………………………

 

 The status of fish populations in the Zaporozhye reservoir. Іvanov І.І. Oles Honchar Dnepropetrovsk National University. ……….

 

Назва файлу повинна включати прізвище першого автора, набране латиницею і тип документа (tezis, application), наприклад: ivanov_tezis.rtf; ivanov_application.rtf. Заявка і тези висилаються окремими файлами.

Матеріали, що не відповідають тематиці та зазначеним вимогам, не друкуватимуться.

Організаційний внесок для персональної участі у конференції складає 280 грн. (еквівалент 15 €). Розмір внеску при заочній участі у конференції 140 грн. (еквівалент 7€). При персональній участі оргвнесок сплачується кожним учасником конференції (як першим автором, так і співавторами). Оргвнесок включає в себе вартість публікації одних матеріалів, один екземпляр збірки матеріалів конференції, організаційні витрати на оренду залів, участь у кава-брейках. Поштова пересилка здійснюється за рахунок отримувача.

Тези будуть розміщені на Інтернет-сайті www.dnu.dp.ua

Проведення ІІ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем» відбудеться на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Адреса: проспект Гагаріна, 72,, м. Дніпро, 49010

тел. моб. 0665122944;

Веб-сторінка конференції: www.dnu.dp.ua