Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти

Країна: Україна

Місто: Полтава

Тези до: 26.03.2018

Дати: 26.03.18 — 26.03.18

Е-мейл Оргкомітету: kalinichenko.oleksandr@ukr.net

Організатори: Полтавська державна аграрна академія

 

Шановні науковці, фахівці, практики!

 

Кафедра економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців взяти участь у написанні колективної монографії:

 

«Енергоефективність та енергозбереження: економічний, технічний та агроекологічний аспекти»

Колективна монографія є частиною НДДКР «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0117U000397 від 10.02.2017 р.).

 

Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК та ББК. Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 р. № 1112).

 

Обґрунтування теми монографії

Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад ефективності використання виробничих ресурсів, виражених в енергетичному еквіваленті.

Основу дослідження становить розкриття сутності та закономірностей трансформації енергії у процесі її використання.

Запропоновано методологічні та практичні питання ощадливого енергоспоживання на національному, регіональному рівнях та в окремих підприємствах і галузях господарської діяльності.

Окреслено основні напрями щодо оптимізації енерговикористання та його вплив на розвиток економіки, екологічний стан територій та формування техніко-технологічного рівня господарювання.

 

Розділи монографії

Розділ 1. Енергія та її значення у процесі виробництва.

Розділ 2. Особливості розвитку світового енергозабезпечення.

Розділ 3. Перспективи впровадження відновлюваних джерел енергії.

Розділ 4. Енергетична оцінка матеріальних активів.

Розділ 5. Основи ефективного використання енергоресурсів.

Розділ 6. Енергетичний аудит та оцінка енергетичної ефективності підприємства, окремих галузей.

Розділ 7. Оцінка енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Розділ 8. Оцінка ефективності енергетичних витрат у процесі машиновикористання.

Розділ 9. Енергозбереження на регіональному рівні.

Розділ 10. Енергетична безпека держави.

Розділ 11. Правові аспекти реалізації політики енергозбереження на макро- та мікрорівнях.

Розділ 12. Енергетичний менеджмент та контролінг у підприємстві.

Розділ 13. Енергозберігаючі технології виробництва продукції.

Розділ 14. Екологічні аспекти енергозбереження.

Розділ 15. Економічні, техніко-екологічні особливості вирощування енергетичних культур та використання біомаси.

Розділ 16. Еколого-економічні аспекти впровадження енергоефективних інноваційних технологій.

Розділ 17. Організаційно-економічний механізм стимулювання енергозбереження у підприємстві.

Розділ 18. Напрями покращення енергозбереження в галузях національної економіки.

 

Редакційна колегія готова розглянути матеріали для формування інших розділів монографії за пропозицією авторів.

 

Контрольні дати

Прийом заявок та матеріалів для публікації в монографії – до 26 березня 2018 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів монографії – протягом днів.

Поштова розсилка монографії – 20 квітня 201року.

 

Вимоги до матеріалів монографії

Матеріали монографії подаються українською, англійською або російською мовами.

Матеріали монографії повинні містити елементи наукової новизни (власні дослідження автора), мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.

Обов’язкові посилання на джерела. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Серед використаних джерел доцільно здійснювати посилання на зарубіжні джерела, а також на наукові праці за останні п’ять років.

Для аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук обов’язкова рецензія доктора наук.

Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на передані організаторам для підготовки колективної монографії матеріали.

 

Вимоги до оформлення та подання
матеріалів монографії

Обсяг матеріалів монографії 10 – 20 повних сторінок формату А4; поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; гарнитура: Times New Roman,
кегль – 14, міжстрочний інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см.

Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.

По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора (кількість співавторів – не більше трьох).

Нижче – курсивом науковий ступінь, наукове звання, назва установи (навчального закладу, організації), назва міста, назва країни.

На наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).

На наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.

У кінці тексту – через один інтервал – наводиться список використаних джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел розміщених у алфавітному порядку.

Оформляти посилання в тексті слід у квадратних дужках на відповідне джерело списку літератури, наприклад: [1, с. 128]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою, наприклад: [16, с. 302; 18, с. 107].

Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1).

Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону). Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону.

Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) Назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)).

Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: (рис. 1), (табл. 1).

Не пізніше встановленого терміну необхідно подати окремими файлами на електронну адресу оргкомітету kalinichenko.oleksandr@ukr.net авторську довідку (назвати за прикладом: Кондратенко_довідка); текст матеріалів (назвати за прикладом: Кондратенко_монографія); відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назвати за прикладом: Кондратенко_оплата).

У темі листа слід вказати «Матеріали до монографії та прізвище автора».

У разі отримання матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну адресу автора повідомлення «Матеріали отримані».

Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання продублювати заявку.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог
та подані у зазначений термін.

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

– електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 20 грн. за сторінку;

– електронний та друкований примірник монографії – 30 грн. за сторінку (відшкодування видавницьких та поштових витрат на відправку монографії).

Під час оплати слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію.

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії.

Протягом п’яти робочих днів автор має надіслати на електронну адресу оргкомітету скановану копію квитанції.

У призначенні платежу необхідно вказати: «Публікація матеріалів у колективній монографії».

На кожну монографію (незалежно від кількості співавторів) надсилається один примірник монографії.

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

– електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 2 USD за сторінку;

– електронний та друкований примірник монографії – 4 USD за сторінку (відшкодування видавницьких та поштових витрат на відправку монографії).

 

Контактна особа

Калініченко Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії (вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна).

E-mail: kalinichenko.oleksandr@ukr.net

 

Організатори

Полтавська державна аграрна академія

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємства

Вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна

 

Учасники

Країни-учасники: Україна, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Грузія, Естонія, Казахстан, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Таджикистан, Чехія.

Веб-сторінка конференції: https://www.pdaa.edu.ua/