23-й Міжнародний молодіжний форум "Україна в історико-культурному та мовному просторі"

Країна: Україна

Місто: Харків

Тези до: 01.03.2019

Дати: 16.04.19 — 18.04.19

Е-мейл Оргкомітету: d_us@ukr.net

Організатори: ХНУРЕ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

23-й Міжнародний молодіжний форум

«РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

16 – 18  квітня 2019 р.

Кафедра українознавства запрошує на конференцію

 

«Україна в історИко-культурному та мовному просторі»

 

Голова – доц. Циганенко В.Л.,  секретар – ст. викладач Сергієва А. В.

Відповідальна за комп’ютерну верстку – ст. лаборант з в.о. Ластовець Н.О.

Секція 1. Українська мова від давнини до сучасності

 • Становлення та етапи розвитку української мови.
 • Лексичні, граматичні та стилістичні особливості професійних текстів.
 • Термінологія як лінгвістична наука про терміни.
 • Становлення та розвиток галузевих терміносистем.
 • Терміни та номенклатурні одиниці в наукових текстах.
 • Особливості та труднощі перекладу науково-технічних текстів.
 • Стилістика науково тексту.
 • Медіатекст. Особливості його функціонування.
 • Культура мовлення у професійній діяльності.
 • Риторичні засоби та прийоми у професійній діяльності.
 • Мовленнєвий етикет у фаховому спілкуванні.
 • Історія та особливості діловодства.
 • Функціонування регіональних мов в Україні.
 • Український правопис: історія та сучасність.

 

Секція 2. Історичні, регіональні, геополітичні аспекти культури

 • Становлення та особливості розвитку світових культур.
 • Матеріальна та духовна культура: спільне та протилежне.
 • Археологія як джерело вивчення прадавніх культур та цивілізацій.
 • Держава і культура: вибір пріоритетів, шляхи реалізації політики в гуманітарній сфері.
 • Історичні витоки і традиції української державності.
 • Досягнення та проблеми української історії та культури.
 • Українські зовнішньополітичні та культурні відносини у різні історичні періоди.
 • Культурні особливості історико-етнографічних регіонів України.
 • Особливості української народної творчості.
 • Українські традиції та звичаї в інформаційному тисячолітті.
 • Видатні діячі української культури.
 • Волонтерський рух і його роль у сучасній Україні.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ ФОРУМУ необхідно надати:

 • Тези доповіді в 1-му екз., не більш 1 тез від одного автора та не більше 2 співавторів, оформлені у відповідності з вимогами та зразком, який додається, підписані науковим керівником (роздрук) та електронний варіант.
 • Заявку із зазначенням тематичної конференції форуму та секції (роз друк та електронний варіант).
 • Копію документа, що підтверджує оплату оргвнеску.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Обсяг – 2 повні сторінки формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word.
 • Поля – 2,5 см; абзацний відступ 1 см.
 • Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками – одинарний.
 • Анотація англійською мовою (4–5 рядків).
 • Список використаних джерел (до 5 джерел).
 • Формули, символи, перемінні, які зустрічаються в тексті, мають бути набраними як об’єкти Microsoft Equation.
 • Рисунки і таблиці мають бути чіткими, компактними. Редактори: Сorel Draw, Table Editor, Microsoft Excel.
 • Тексти доповідей друкуються в авторському варіанті без редагування.

Порядок розміщення матеріалу

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими літерами, жирно, по центру рядка).

Наступним рядком – прізвища, ініціали авторів (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – посада, вчений ступінь, прізвище, ініціали наукового керівника (малими літерами, по центру рядка).

Наступним рядком – повна назва організації (малими літерами по центру рядка).

Наступним рядком – поштова адреса, телефон, e-mail.

Наступним рядком – анотація англійською мовою  (8 – 10 рядків)

      Через рядок – з абзацу друкувати текст тез доповіді.

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  ДОПОВІДІ  (14 ШРИФТ)      

ЗАТРИМКА СИГНАЛУ ПІРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ  НВЧ

Іванов В. О.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Петренко В. П.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Науки, 14, каф. українознавства, тел. (057) 702-14-98) 

Е-mail: d_us@ukr.net

The given work is devoted to the modern developments in the field of microwave devices used for measuring etc.     (8 - 10 рядків)

 

Текст тез доповіді …

Література

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСТАННІЙ  ТЕРМІН  ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ – 01 березня 2019 р.

Тези доповідей, які оформлені не за вимогами – не приймаються. 

Форум проводиться на підставі самофінансування, за рахунок коштів його учасників. 

 

Оргвнесок для учасників від ХНУРЕ складає 60 грн. та містить в собі видання програми, збірників наукових праць (трудів) Форуму, а також витрати, пов’язані з покриттям витрат на організацію и проведення Форуму.    

Банківські реквізити для оплати оргвнеску можна отримати в ІМВ (к. 437)

Оргвнесок для учасників інших ВНЗ складає 100 грн.

В збірники наукових праць (трудів)  Форуму включаються тези доповідей, які пройшли попередній відбір Оргкомітетом.          

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ФОРУМІ:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові авторів (не більш 2-х).
 2. ВНЗ, факультет, кафедра, група.
 3. Прізвище, ім’я, по-батькові, учений ступінь, посада наукового керівника.
 4. Адреса для листування з обов’язковим  зазначенням індексу міста (E-mail, факс, контактний телефон).
 5. Назва тематичної конференції і секції.

 

РЕКВІЗИТИ  ХНУРЕ (наука, спецрахунок,);  2019 рік

 

Харківський національний університет радіоелектроніки,

код   ЗКПО  02071197,

банк: ДКСУ

МФО банка:  820172                                                                     

р/р 31250295105108

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ – 28325457

Індивідуальний податковий  номер 020711920300

В призначенні платежу вказати: ММФ–2019, прізвище та ініціали автора тез.

 

 

Веб-сторінка конференції: https://www.facebook.com/groups/102111793484304/?ref=bookmarks