ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права в світлі загальновизнаного принципу верховенства права»

Країна: Україна

Місто: Івано-Франківськ

Тези до: 05.09.2019

Дати: 03.10.19 — 04.10.19

Область наук: Юридичні;

Е-мейл Оргкомітету: legaltechnique@gmail.com

Організатори: Університет Короля Данила, Національна академія правових наук України

 

 

 

Шановні Колеги!

Національна академія правових наук України

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Університет Короля Данила

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Національна академія внутрішніх справ

Львівський національний університет імені Івана Франка

ГО Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки

 

запрошують Вас взяти участь

у ІV Міжнародній науково-практичній конференції:

 

«ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»,

яка відбудеться 03-04 жовтня 2019 року в Університеті Короля Данила (м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 35)

 

Початок роботи конференції в 10.00, реєстрація учасників конференції з 9.30 до 10.00 за адресою:

На конференції планується обговорення таких тематичних напрямків: Джерела права України: розуміння, класифікація та тенденції; юридична техніка та технологія створення джерел права України: концептуальні підходи, видова та галузева специфіка; техніко-технологічний (юридико-технологічний) інструментарій застосування, реалізації та тлумачення джерел права в національній юридичній практиці.

Бажаючих взяти участь у конференції, просимо до 5 вересня 2019 року надіслати електронною поштою за адресою: legaltechnique@gmail.com

•    заявку (форма додається); •    тези доповіді.

Конт. тел.:

+380504339394 (Шутак Ілля Дмитрович, співголова оргкомітету, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля Данила, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник ГО «Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки»);

+380968360319 (Онищук Ігор Ігорович, секретар оргкомітету, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету НАВС, доктор юридичних наук, доцент);

+380979042106 (Острогляд Олександр Васильович, заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент.                                                                  

ОРГКОМІТЕТ

Голова: О. В. Петришин, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, президент НАПрНУ, академік НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Співголова оргкомітету: І. Д. Шутак, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля Данила, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник ГО «Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки»;

Заступник голови оргкомітету: О. В. Острогляд, проректор з наукової роботи Університету Короля Данила, кандидат юридичних наук, доцент;                                                  

Секретар: І. І. Онищук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.                                                

 

Члени оргкомітету:

Бобровник С. В., завідувач кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д-р  юрид. наук, проф.

Гриценко І. С., декан юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д-р юрид. наук

Гусарєв С. Д., перший проректор НАВС, д-р юрид. наук, проф.

Козюбра М. І., завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-могилянська академія», д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України

Комаров В. В., проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрНУ, Заслужений юрист України

Косович В. М., завідувач кафедри теорії та філософії права Юридичного факультету, Львівського національного університету ім. Івана Франка, д-р юрид. наук, доц.

Луцький А. І., ректор Університету Короля Данила, д-р юрид. наук, доц.

Оніщенко Н. М., завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, д-р юрид. наук, проф., Заслужений юрист України, академік (дійсний член) НАПрН України

Рабінович П. М.,  професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка, д-р юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрН України

Скрипнюк О. В., заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, д-р юрид. наук, проф., академік (дійсний член) НАПрН України, Заслужений юрист України

Подорожна Т. С., доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, д-р юрид. наук

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1.    Тези повинні бути представлені українською, англійською, або російською мовою.

2.    Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.

3.    Формат А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

4.    Загальна схема побудови тез:

-      прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);

-      назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

5.    У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

6.    Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Тези конференції планується опублікувати до її початку.

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор. Матеріали, що не відповідають вимогам, рецензуватись, друкуватись та повертатись не будуть.

Всі витрати, пов’язані з участю у конференції, несе учасник або сторона, яка відряджає.

 

Форма заявки

ЗАЯВКА

Учасника ІV Міжнародної науково-практичної конференції:

«ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю):   

Повна назва навчального закладу, посада:          

Вчений ступінь та звання:

Контактний телефон, е-mail:         

Назва доповіді         

Форма участі (особиста участь в роботі конференції)

Заявка на участь у конференції вважається прийнятою за умови отримання підтвердження від оргкомітету.

 

ПРОГРАМА

ІV Міжнародної науково-практичної конференції:

«ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНОГО ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»

Панель 1

Джерела права України: розуміння, класифікація та тенденції

Зокрема:

 • Джерела права: традиції і новації, тенденції
 • Юридична техніка у використанні джерел права
 • Джерела права: позитивне право в Україні
 • Доктринальні засади розуміння системи джерел права
 • Актуальні питання визначення критеріїв класифікації джерел права
 • Концептуальні засади теорії джерел права в умовах інтеграції правових систем
 • Джерела права і європейська традиція
 • Вплив європейського простору (практики нормотворення)на систему джерел права України
 • Тенденції розширення (системи) джерел права України
 • Трансформація поняття і системи джерел права
 • Тенденція збільшення багатоманітності джерел права
 • Джерела правових норм (вираз об'єктивного права)
 • Джерела права (суб'єктивне значення)
 • Джерела права: типи праворозуміння
 • Джерела права: статика і динаміка
 • Фактори, що впливають на зміст джерел права
 • Права людини і джерела права
 • Методологія дослідження джерел права
 • Наукознавчі проблеми модернізації джерел права в правових сім’ях, сучасних правових систем
 • Доктрина як джерело права
 • Системність джерел у праві
 • Верховенство права та його відображення у джерелах права України.

Панель 2

 Юридична техніка та технологія створення джерел права України: концептуальні підходи, видова та галузева специфіка

Зокрема:

 • Особливості розуміння юридичної техніки та технології створення джерел права
 • Правова регламентація юридичної техніки і технології у сфері створення джерел права України
 • Видові особливості техніки та технології створення джерел права
 • Якість нормотворення в контексті верховенства права
 • Техніко-юридичні та технологічні засоби попередження, подолання та усунення недоліків нормативно-правових актів України
 • озуміння правових актів у системі джерел права України
 • озмежування правових актів у системі джерел права України
 • піввідношення правових актів із іншими джерелами права
 • Юридична техніка і технологія створення нормативно-правових актів
 • Юридична техніка і технологія нормативно-правовихдоговорів
 • Поняття, природа, сутність та функціональне призначення нормо проектування
 • Статус проектів актів правотворчості
 • Експертиза проекта нормативно-правового акта, статус та значення експертних висновків
 • Особливості юридичної техніки створення правового прецеденту
 • Моніторинг джерел права

 

Панель 3

Техніко-технологічний (юридико-технологічний) інструментарій застосування, реалізації та тлумачення джерел права в національній юридичній практиці

Зокрема:

 • Галузеві відмінності та особливості реалізації джерел права в національній юридичній практиці
 • Техніко-технологічний інструментарій виконання, дотримання та використання норм права
 • Техніко-технологічний інструментарій застосування як форми реалізації права
 • Акт застосування норм права: техніко-юридичні аспекти формування
 • Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів
 • Засоби і прийоми юридичної техніки правозастосовних актів
 • Особливості юридичної техніки окремих видів правозастосовних актів
 • Мета тлумачення джерел права України нормативно-правового характеру
 • Підстави та необхідність тлумачення джерел права
 • Видові особливості тлумачення джерел права
 • Сучасні тенденції та проблематика офіційного тлумачення
 • Акт тлумачення норм права: техніко-юридично аспекти формування
 • Техніка тлумачення нормативно-правових актів: можливості розвитку та юридичного регулювання
 • Юридичні конструкції як засіб тлумачення норм права
 • і технологія тлумачення юридичних конструкцій
 • Встановлення (інструментальні можливості) меж та принципів правової інтерпретації
 • Впровадження методики інтерпретації різних видів юридичних текстів з використанням текстуального, цільового та динамічного юридичного тлумачення
 • Особливості юридичної природи рішень Конституційного Суду України
 • Характеристика пізнавальних можливостей окремих способів тлумачення правових текстів
 • Особливості методики тлумачення доктринальних та нормативних текстів
 • Роль доктрини як джерела права у пізнанні змісту правової норми

 

Голова Оргкомітету

завідувач кафедри теорії держави і права

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого, президент НАПрНУ,

академік НАПрНУ, доктор юридичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України                                              Петришин О. В.

 

Співголова оргкомітету

професор кафедри теорії та історії держави і права

Університету Короля Данила

доктор юридичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України                                                                Шутак І. Д.

 

Заступник голови оргкомітету

проректор з наукової роботи

Університету Короля Данила,

кандидат юридичних наук, доцент                                                                      Острогляд О. В.

 

Секретар оргкомітету

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Прикарпатського факультету НАВС

доктор юридичних наук, доцент                                                                             Онищук І. І.

 

Веб-сторінка конференції: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами: