Правила Нельсона Манделы: анализ обновленных стандартов обращения с заключенными

Правила Нельсона Манделы:  анализ обновленных стандартов обращения с заключенными 
 
Курмангали М.Ш.   кандидат юридических наук, член Казахстанской Ассоциации международного права  г. Алматы, Казахстан  E-Mail: medeu.kurmangali@narxoz.kz 
 
Ключевые слова: Правила Нельсона Манделы; обращение с заключенными; Минимальные стандартные правила ООН для персонала пенитенциарных учреждений при обращении с заключенными; международное пенитенциарное право; уголовноисполнительное законодательство РК; пенитенциарные учреждения; уголовноисполнительная система РК  Абстракт. В статье анализируются Правила Нельсона Манделы в части обновленных стандартов обращения с заключенными. В первой части статьи проводится общий обзор внесенных в Минимальные стандартные правила ООН для персонала пенитенциарных учреждений при обращении с заключенными поправок в 9 областях стандартов. Во второй части автором осуществлен научный анализ внесенных в данный документ ООН изменений и сформулированы предвариательные выводы по ним. Третья часть статьи посвящена вопросам имплементации минимальных стандартов обращения с заключенными в национальную сферу Казахстана. В заключении автор приходит к выводу о том, что Правила Нельсона Манделы имеют огромное значение и оказывают существенное влияние на развитие политики, законодательства и практики государств во всем мире. 
 
 
Нельсон Мандела Ережелері: қамауға алынған адамдарға қатысты жаңартылған стандарттарын талдау 
 
Курмангали М.Ш.   Қазақстандық халықаралық құқық Ассоциациясы мүшесі  Алматы қ. Қазақстан E-Mail: medeu.kurmangali@narxoz.kz 
 
Түйінді сөздер: Нельсон Мандела Ережелері; қамауға алынған адамдардың құқықтары; Қамауға алынған адамдардың құқықтарына қатысты түрме қызметкерлеріне арналған БҰҰ ең төменгі стандартты ережелері; халықаралық пенитенциарлық құқық; ҚР қылмыстықатқару заңнамасы; пенитенциарлық мекемелер; ҚР қылмыстық-атқару жүйесі Аннотация. Мақалада Нельсон Мандела Ережелерінің қамауға алынған адамдардың құқықтарына қатысты жаңартылған стандарттар талданады. Мақаланың бірінші бөлімінде Қамауға алынған адамдардың құқықтарына қатысты түрме қызметкерлеріне арналған БҰҰ ең төменгі стандартты ережелеріне 9 салада еңгізілген стандарттарға шолу жасалған. Екінші бөлімде автор осы БҰҰ құжатына енгізілген өзгерістердің ғылыми талдауын жасап, олар туралы бастапқы тұжырымдарын ұсынады. Мақаланың үшінші бөлімі қамауға алынған адамдардың құқықтарына қатысты ең төменгі стандартарды Қазақстанның ұлттық жұйесіне еңгізуге арналған. Соңында автор Нельсон Мандела Ережелері маңыздылығын атап, оның бүкіл әлемдегі мемлекеттердің саясаты, заңдары мен тәжірибесін дамытуға айтарлықтай әсер ететінін қорытындылайды. 
 
 
Nelson Mandela Rules: Analysis of updated standards for the treatment of prisoners 
 
M. Kurmangali PhD, Associate Professor Member of the Kazakhstan Association of International Law Almaty, Kazakhstan  E-Mail: medeu.kurmangali@narxoz.kz 
 
Keywords: Nelson Mandela Rules; Treatment of Prisoners; UN Minimum Standard Rules for prison staff in the treatment of prisoners; International Penitentiary Law; Penal Legislation of Kazakhstan; Penal Institutions; Penal System of Kazakhstan Abstract. The article analyzes the Nelson Mandela Rules regarding updated standards for the treatment of prisoners. The first part of the article provides a general overview of the UN Standard Minimum Rules for Prison Staff when dealing with prisoners in nine areas of standards. In the second part, the author carried out a scientific analysis of the changes made to this UN document and formulated preliminary conclusions on them. The third part of the article is devoted to the implementation of minimum standards for the treatment of prisoners in the national sphere of Kazakhstan. In conclusion, the author summarizes that the Rules of Nelson Mandela are of great importance and have a significant impact on the development of policies, legislation and practices of states around the world. 

Science Categories: