Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем

Країна: Україна

Місто: Дніпро

Тези до: 10.03.2020

Дати: 25.03.20 — 27.03.20

Область наук: Біологічні;

Е-мейл Оргкомітету: gidrobions@gmail.com

Організатори: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем»

25-27 березня 2020 року, м. Дніпро, Україна

 

Організатор конференції – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (http://www.dnu.dp.ua/ ).

Робота конференції буде здійснюватися за такими напрямками:

  1. Гідроекологічний моніторинг водних екосистем.
  2. Шляхи реабілітації та збільшення продуктивності водних екосистем.
  3. Фізіолого-біохімічні аспекти стану водних біоценозів.
  4. Санітарно-екологічні проблеми якості риби та інших харчових гідробіонтів.
  5. Перспективи розвитку аквакультури та її роль у збереженні генофонду цінних та зникаючих видів.
  6. Паразити і хвороби гідробіонтів, новітні методи їх профілактики і лікування.
  7. Екологічне виховання.
  8. Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва.
  9. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне природокористування.
  10. Хімічні процеси та речовини в екології.

 

Оргкомітет конференції: Маренков О.М. – к.б.н., доц. зав. каф. загальної біології та водних біоресурсів ДНУ, м. Дніпро, Україна (голова); Севериновська О.В. – д.б.н., проф., декан біолого-екологічного факультету ДНУ, м. Дніпро, Україна; Бузевич І.Ю. – д.б.н., зав. відділом вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства УААН, м. Київ, Україна; Потрохов О.С. – д.б.н., с.н.с., завідувач відділу біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН України, м. Київ, Україна; Заморов В.В. – к.б.н., декан біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна; Ананьєва Т.В. − к.б.н., доц., старший викладач кафедри екології Дніпровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпро, Україна; Іжболдіна О.О. – к.с.-г.н., доц., доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету, м. Дніпро, Україна; Куцоконь Ю.К. – к.б.н., с.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ, Україна; Худий О.І. – д.б.н., доц. кафедри біохімії і біотехнології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна; Іжболдін О.О. – Голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області, м. Дніпро, Україна; Єрух М.М. – директор ННК «Акваріум», м. Дніпро, Україна; Jacek Rechulicz – PhD, Dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Poland; Deniz Innal – Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey; Zhur Olena – Central South University, School of Life Science, Changsha, China.

Співробітники кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ: Федоненко О.В. – д.б.н., проф.; Шугуров О.О. – д.б.н., проф.; Єсіпова Н.Б. − к.б.н., доц.; Шарамок Т.С. − к.с.-г.н., доц.; Дрегваль І.В. − к.б.н., доц. Співробітники НДЛ гідробіології, іхтіології та радіобіології НДІ біології: Алексєєва А.А. – к.б.н., с.н.с.; Курченко В.О. – м.н.с.; Нестеренко О.С. – м.н.с.; Голуб І.В. – м.н.с.; Шаповаленко З.В. – м.н.с.; Корженевська П.О. – м.н.с.

 

Конференція буде проводитися на базі ННК «Акваріум» – живого музею прісноводних риб, розташованого посеред Дніпра на мальовничому острові Монастирський.

Заявки на участь у конференції і тези доповідей приймаються оргкомітетом  до 10 березня 2020 р. на e-mail: gidrobions@gmail.com

Тези доповідей приймаються електронною поштою українською, російською або англійською мовами. Об'єм тексту до 2-х сторінок, формат – А4, гарнітура – MS Word; шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см, усі поля 20 мм.

Текст не повинен містити таблиці, рисунки і графіки. У тексті можливі посилання на джерела літератури. У посиланнях вказується прізвище першого автора або перше слово у назві роботи і рік публікації, наприклад (Коваленко, 2013).

У тезах: перший рядок – назва публікації (великими жирними літерами по центру). Нижче (по центру) – прізвище та ініціали кожного автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – назва установи, місто, країна, електронна пошта. Далі – через один пробіл – текст. У кінці обов’язково подати англійською мовою назву, прізвища авторів, назву організації та резюме. Електронний варіант має бути збережений у форматі RTF.

Зразок оформлення тез:

 

СТАН ПОПУЛЯЦІЙ РИБ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Іванов І.І., к.б.н., доцент

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара,

м. Дніпро, Україна, hydro-dnu@ukr.net

 

Текст …………………………

 

 The status of fish populations in the Zaporozhye reservoir. Іvanov І.І. Oles Honchar Dnipro National University. ……….

Назва файлу повинна включати прізвище першого автора набране латиницею і тип документа (tezis, application), наприклад: ivanov_tezis.rtf; ivanov_application.rtf. Заявка і тези висилаються окремими файлами.

Матеріали, що не відповідають тематиці та зазначеним вимогам, не будуть опубліковані.

Організаційний внесок становить 250 гривень (10 євро). У суму оргвнеску входить вартість публікації одних тез конференції та екземпляр збірника тез. Поштова пересилка здійснюється за рахунок отримувача. Витрати на проїзд та проживання здійснюються за рахунок учасника конференції!

!!! Зверніть увагу !!!

• У разі неотримання оргвнеску до 10.03.2020 р. тези опубліковані не будуть (відскановану

  копію квитанції висилати обов’язково).

•Відповідальність за висвітлений у тезах матеріал несуть автори.
• На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого

  автора, який вказаний у заявці.

З повагою, Організаційний комітет конференції.

Адреса Оргкомітету конференції: кафедра загальної біології та водних біоресурсів біолого-екологічного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, Україна.

Контактні телефони: +380665122944 (Маренков Олег Миколайович).

E-mail: gidrobions@gmail.com

Веб-сторінка конференції: http://www.dnu.dp.ua