№5 «Південноукраїнський медичний науковий журнал».

Країна: Україна

Місто: Одесса

Тези до: 25.10.2013

Дати: 20.11.13 — 20.11.13

Область наук: Медичні;

Address: 65001, Одеса 1, а/с 307

Е-мейл Оргкомітету: journal@medfoundation.od.ua

Організатори: Громадська організація «Південна фундація медицини»

Умови участі та проживання: Розмір внеску – 18 гривень за кожну повну сторінку статті.

 

Громадська організація «Південна фундація медицини» пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову роботу у п'ятому номері журналу під назвою «Південноукраїнський медичний науковий журнал».

Найважливішим завданням журналу вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, практикуючих лікарів. Видання має тематичну спрямованість в межах усіх медичних та фармацевтичних наукових спеціальностей.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого видання: КВ №19535-9335Р від 26.11.2012 р.

Наукові праці, опубліковані в журналі, враховуються МОН України як друкована праця та апробація результатів дисертаційної роботи.

Статті студентів у науковому журналі публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем

Вимоги щодо змісту наукової статті:

1. Високий науковий рівень.

2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки, зроблені в результаті дослідження, і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Веб-сторінка конференції: http://medfoundation.od.ua/index.php/journal

 

Конференції по темі - із близькими дедлайнами:

3rd World Congress on Pediatric Nursing and CareТези приймаються до 19.12.19, london