Міжнародна наукова конференція «Проблеми джерелознавства, історіографії та історії Сходу»

Країна: Україна

Місто: Луганськ

Тези до: 01.03.2013

Дати: 15.05.13 — 16.05.13

Е-мейл Оргкомітету: tetrus86@rambler.ru

Організатори: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин Науково-дослідницький центр імені В.М. Бейліса «Схід-Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємовідносин» Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України Інститут сходознавства РАН

Умови участі та проживання: Вартість збірника конференції та оргвнеску разом становить 200 гривень.

 

 

Основні напрямки роботи конференції:

 

  1. Історіографія історії Сходу.
  2. Східне історичне джерелознавство.
  3. Історія країн Близького та Середнього Сходу.
  4. Історія країн Кавказу.
  5. Східні джерела з історії Європи.     

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

    

 

      За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікації, які не відповідають тематиці та вимогам конференції щодо їх оформлення. Кількість публікацій лімітується в залежності від обсягу поданих матеріалів та кількості учасників.

     Оплата організаційного внеску здійснюється поштовим переказом після надходження запрошення від імені оргкомітету конференції у тижневий термін. Вартість збірника конференції та оргвнеску разом становить 200 гривень. У разі заочної участі поштові витрати за пересилку збірника сплачуються окремо.

 

     За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до:

     К.і.н., доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин
ЛНУ ім. Тараса Шевченка Са
ідова Зіявудина Абасовича +38-050-85-38-933

     Аспіранта кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин
ЛНУ ім. Тараса Шевченка  Сбродова Олександра Олександровича
+38-099-70-30-737

     Або за e-mail: tetrus86@rambler.ru

Вимоги до оформлення публікацій:

      Обсяг публікації – 10–12 тис. знаків з пробілами. Стаття повинна відповідати вимогам ВАК України до наукових робіт.

      Статті подаються в електронному варіанті. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word 97-2003, кеглем 12 Times New Roman у форматі А4; інтервал - 1пт, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – по 2,5 см.

      Інформація про УДК вказується у верхньому лівому кутку без відступів. Прізвище та ініціали автора зазначаються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) із відступом 1,5 см. Посилання на цитовані джерела потрібно робити у неавтоматичному режимі у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, який подається наприкінці статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с.25]. Джерела та література оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог та подаються підряд, без абзацу.

Зразок оформлення літератури

      Література

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько.— К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. 2. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі  мови засобів масової інформації ) Олександр Анатолійович Стишов. — 2-ге вид., переробл. — К. : Пугач, 2005. — 388 с. 3. Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою» / С. В. Бурдіна. — Луганськ, 2008. — 20 с.

 

      Заявка на участь у конференції разом з тезами матеріалів доповіді подається не пізніше 1 березня 2013р.

на e-mail: tetrus86@rambler.ru

Веб-сторінка конференції: tetrus86@rambler.ru