Публічна оферта про надання послуг № 1-ПОФ від 25 березня 2018 року (укладено в м. Києві)

Дана оферта, у відповідності із Цивільним Кодексом України, опублікована (розміщена) на Інтернет-сайті https://www.science-community.org, є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Мележика Євгена Олександровича, зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) під номером № 2066-000-0000-047879 від 15.03.2018 (Україна), далі по тексту — «Виконавець», укласти Договір про надання послуг, далі по тексту — «Договір», і містить умови, необхідні для надання послуг, далі по тексту — «Послуги».

Відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України, у випадку акцепту даної Оферти, юридичні та фізичні особи підтверджують цим своє бажання укласти Оферту (договір) на запропонованих умовах, і з цього моменту вони визначаються як «Замовник», а разом Замовник і Виконавець іменуються у подальшому «Сторони».

 

1. Визначення та терміни

1.1. В цілях даної Оферти нищенаведені терміни використовуються у наступному значенні:

Оферта – даний публічний договір про надання послуг.
Сайт – Інтернет-сайт https://www.science-community.org.
Послуги – послуги Виконавця по розміщенню на Сайті реклами Замовника в текстовому, графічному чи іншому вигляді у відповідності із умовами Оферти.
Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом натискання відповідного віконця із назвою «Я приймаю Публічну Оферту» на Сайті https://www.science-community.org, або шляхом оплати Послуг Виконавця за допомогою Платіжних систем Інтеркаса чи LiqPay.
Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти на Сайті.
Виконавець – Фізична Особа Підприємець Мележик Євген Олександрович, який надає послуги Замовнику на умовах даної Оферти.
Платіжна система – організація, що використовує програмні та апаратні засоби для забезпечення прийому платежів. Прийом платежів може здійснюватися із використанням банківських карт, систем Інтернет-банкінгу, пунктів прийому готівкових грошей, електронних грошей та ін.
Інтеркаса – Платіжна система https://www.interkassa.com.
LiqPay - Платіжна система https://www.liqpay.ua.

 

2. Предмет публічної оферти

2.1. У відповідності із умовами даної Публічної Оферти, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, перелічені у пункті 2.2 даної Оферти, а Замовник зобов’язується оплатити Послуги Виконавця.

2.2. Під Послугами розуміється розміщення на Сайті Виконавця реклами Замовника у текстовому, графічному чи іншому вигляді у відповідності із умовами даної Оферти. Детальний опис та вартість послуг наведено на Сайті Виконавця, на сторінці https://www.science-community.org/uk/node/184675, котра є невід’ємною частиною даної Оферти.

 

3. Порядок отримання акцепту умов даного договору-оферти

3.1. Акцептом (моментом прийняття оферти) є момент натискання відповідного віконця з назвою «Я приймаю Публічну Оферту» на Сайті https://www.science-community.org, або момент оплати Послуг Виконавця на за допомогою Платіжних систем Інтеркаса чи LiqPay, або момент перерахування грошей на розрахунковий банківский рахунок Виконавця, в залежності від того, яка подія настала раніше.

3.2. У разі прийняття викладених в даній Оферті умов і акцепту Оферти, фізична або юридична особа стає Замовником.

3.3. Умови даної Оферти можуть бути змінені та / або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Виконавець рекомендує Замовникам регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет її зміни та / або доповнення. Продовження використання послуг Виконавця після внесення змін та / або доповнень в дану Оферту означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами та / або доповненнями.

3.4. Договір-оферта вважається укладеним з моменту його Акцепту Замовником.

 

4. Вартість і Обсяг надання Послуг та Умови платежів

4.1. Вартість і обсяг надання кожної з послуг визначаються відповідно до цін і умов, зазначених на Сайті Виконавця, на сторінці https://www.science-community.org/uk/node/184675, котра є невід'ємною частиною даної Оферти.

4.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником, без будь-яких попереджень та оголошень шляхом публікації нової вартості на Сайті.

4.3. Загальна вартість замовлених послуг визначається як сума вартостей кожної із замовлених послуг згідно п. 4.1. даної Оферти. Виконавець має право встановлювати на свій розсуд знижки, бонуси і / або пропонувати будь-які заохочувальні програми, умови яких Виконавець публікує на Сайті, або обговорює із Замовником особисто шляхом листування по електронній пошті.

4.4.  Оплата Послуг здійснюється як 100% передоплата протягом 14 днів після виставлення рахунку.

4.5. Внесення грошових коштів можливо будь-яким з нижчеперелічених способів, а саме:
4.5.1. перерахуванням на розрахунковий банківський рахунок Виконавця (на вимогу);
4.5.2. оплата електронними грошима, банківською картою, готівкою з використанням Платіжних систем Інтеркаса чи LiqPay;

4.6. Комісія, що виникає при оплаті через Платіжні системи Інтеркаса чи LiqPay, сплачується Виконавцем.

4.7. Всі додаткові витрати, які можуть бути пов'язані з переказом коштів, несе Замовник.

4.8. Валютами даного Договору є українська гривня, російський рубль та долар США.

4.9. Ціни на Послуги за цією Офертою прив’язані до долара США. Відповідно, ціни на Послуги, які виражені в гривнях та рублях, є орієнтовними, а остаточна вартість Послуг у цих валютах розраховується, виходячи із курсів валют Національного Банку України на день виставлення рахунку.

 

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надати Замовнику послуги точно у відповідності до умов, розміщених на сайті Виконавця.

5.1.2. Використовувати інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати без згоди Замовника інформацію про нього третім особам.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовникові послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час усунення таких причин.

5.2.2. В односторонньому порядку визначати вартість всіх послуг, що відображені на сайті https://www.science-community.org.

5.2.3. В односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником, без будь-яких попереджень та оголошень шляхом публікації нової вартості на Сайті.

5.2.4. В будь-який момент відмовитися від виконання Договору в порядку та на умовах, зазначених у розділі 11 даної публічної оферти.

5.2.5. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного відображення Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до подання Замовником необхідної інформації.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

5.3.2. Передавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання послуг за цією Офертою;

5.3.3. Негайно інформувати Виконавця про всі обставини, які можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань;

5.3.4. Повідомити Виконавця про зміну своїх контактних даних шляхом направлення листа по електронній пошті на адресу editor@science-community.org негайно з моменту настання таких змін;

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Замовник має право на повне і своєчасне отримання оплачених ним Послуг відповідно і на умовах даного Договору.

5.4.2. На отримання від Виконавця відомостей про надані Послуги шляхом листування по електронній пошті;

 

6. Санкції і Рекламації

6.1. Замовник має право повернути грошові кошти за ненадані (повністю або частково) Послуги, які він сплатив, якщо Договір розірвано з ініціативи Виконавця.

6.2. Сума повернення при цьому визначається пропорційно обсягу Послуг, що не були надані Замовнику.

6.3. Повернення грошових коштів здійснюється Виконавцем протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заяви Замовника. Заява на повернення грошових коштів має містити в обов'язковому порядку такі відомості про рахунок Замовника: номер рахунку, повні прізвище, ім'я та по-батькові власника рахунку, ІНН власника рахунку, МФО та назву банку.

6.4. Заява на повернення грошових коштів має бути відправлено Замовником не пізніше 10 робочих днів після розірвання Договору, якщо Договір розірвано з ініціативи Виконавця.

6.5. Повернення грошових коштів, здійснюється на банківський рахунок Замовника, з якого кошти були перераховані Виконавцю чи іншим способом, додатково узгодженим сторонами, протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заяви Замовника.

 

7. Порядок направлення претензій. Урегулювання спорів у судовому порядку

7.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсними умов цього договору-оферти, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та / або розбіжності, направляє іншій стороні повідомлення із зазначенням переліку даних претензій та / або розбіжностей.

7.2. Якщо претензії виникли у Замовника, то вищезгадане повідомлення (з поміткою "ПРЕТЕНЗІЯ до проекту Science-Community.org») направляється Замовником по електронній пошті на адресу editor@science-community.org. Повідомлення повинно містити суть вимог Замовника, і докази, що підтверджують ці вимоги.

7.3. Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання оригіналу зазначеного повідомлення, сторона, що отримала його, зобов'язана направити відповідь на це повідомлення.

7.4. У разі якщо відповідь на повідомлення не буде отриманою Стороною, яка направила дане повідомлення, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати його направлення, або якщо сторони не дійдуть згоди щодо наявних претензій та / або розбіжностей, спір підлягає передачі на розгляд до суду за місцем проживання Виконавця, і повинен вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.

 

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони  погодилися,  що  в  разі  виникнення   форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі  Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, валютних обмежень, інших дій держав,  які  унеможливлюють виконання Сторонами  своїх  зобов'язань,  пожеж,  повеней,  іншого стихійного лиха,  Сторони  звільняються  від  виконання  своїх зобов'язань на час  дії  зазначених  обставин. У  разі  коли  дія зазначених обставин  триває  більш як 7 днів,  кожна із Сторін має право   на   розірвання   даного Договору і не несе відповідальності  за таке розірвання за умови,  що вона повідомить про це іншу  Сторону  не  пізніш  як  за 3 дні  до  розірвання. Достатнім  доказом дії форс-мажорних обставин є документ,  виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

8.2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

8.3. Виконавець не має жодного відношення щодо того, яку саме інформацію рекламує рекламодавець. Виконавець має право видаляти таку інформацію без подальшої компенсації рекламодавцю будь-яких витрат чи збитків, крім частини вартості розміщення даной інформації на Сайті Виконавця згідно з п. 6.1 та 6.2 даної Оферти.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, а також спричинення шкоди, в тому числі моральної, третім особам в результаті надання Послуг Замовнику.

8.5. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за упущену вигоду Замовника, збитки, понесені ним в результаті репутаційних втрат чи інші види збитків.

 

9. Обробка персональних даних Замовника

9.1. Акцептуючи умови даної Оферти, Замовник висловлює згоду з тим, що обробка внесених ним персональних даних здійснюється на підставі пункту 6 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Виконавець при обробці персональних даних Замовника зобов'язується вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів для їх захисту від несанкціонованого доступу.

 

10. Термін дії даного Публічного договору

Публічна оферта, виражена в цьому Договорі, вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://www.science-community.org і діє до моменту відкликання публічної оферти Виконавцем.

 

11. Розірвання договору-оферти

11.1.  Даний договір-оферта може бути розірваний:
11.1.1. Замовником в будь-який час. При цьому, якщо Замовник припиняє договір до закінчення надання оплачених ним Послуг, вартість за недопоставлені Послуги Замовнику не повертається.
11.1.2. Виконавцем в будь-який час, при цьому Замовник має право на повернення грошових коштів згідно з пунктом 6 даної Оферти;

11.2. Сторона, що розриває договір, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону за допомогою відправки повідомлення по електронній пошті.

 

12. Умови приймання-здавання Послуг

12.1. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем:
12.1.1. підтвердження від банку про надходження від Замовника суми вартості Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця;
12.1.2. підтвердження від Платіжної системи Інтеркаса чи Платіжної системи LiqPay про сплату Замовником вартості Послуг в адресу Виконавця.

12.2. Надання Замовникові сплачених ним послуг починається не пізніше ніж через 72 години з моменту оплати, або в строк, узгоджений Сторонами у листуванні по електронній пошті.

12.3. Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі після надсилання Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника повідомлення із підтвердженням факту надання та обсягу наданих Замовнику Послуг. Підтвердженням факту надання та обсягу наданих послуг можуть слугувати дані онлайн-систем статистики Google.Analytics, goo.gl та інших, або дані в інших форматах.

12.4. Усі спори стосовно якості та обсягу наданих Послуг вирішуються у відповідності до п. 7 даної Оферти.

 

13. Інші умови

13.1. Наведені в даному документі Умови є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, яка містить істотні умови договору на надання Послуг.

13.2. З моменту прийняття цих Умов Договору-оферти вважається, що Замовник ознайомився і погодився з даною Офертою.

13.3. Обов'язки Виконавця цілком і повністю визначаються Умовами цієї оферти.

13.4. Порядок і назви глав цього Договору-оферти наводяться лише для зручності його прочитання і ніяк не впливають на тлумачення цього тексту.

 

14. Реквізити Виконавця

Фізична особа підприємець Мележик Євген Олександрович, ІНН 3113508559
р/р 26006455065607 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528
р/р 26004052680068 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, код банку 320649)
реєстраційний номер у ЄДР № 2066-000-0000-047879
Є платником єдиного податку

 

15. Он-лайн форма сплати послуг за даною Офертою через Інтеркасу

перейти на онлайн-форму (в грн)

 

16. Спосіб оплати через LiqPay

Оплата через платіжну систему LiqPay проводиться шляхом виставлення Замовникам інвойсів на їх електронну пошту, та подальшу оплату Замовниками цих інвойсів через платіжну систему LiqPay.

 

Ми приймаємо